81 /O Woensdag 28 October 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad xL y~£/ZAf4SZs VO -J? y. Tegenwoordig de heeren M. K. Huijs- rnans, Chr. Herbers, A. J. van Nieuwen- huijzen, P. J. C. Swagemakers (Wethouder P. Kostermans, Jac. Delhez, W. van den Kieboom, M. P. Overheijden, A. Jochems, A. G. Moors, (Wethouder), A. Ruijten, P. van den Bergh en L. M. A. van Loon. VOORZITTER: de Burgemeester SECRETARIS: J. L. M. Jurgers. VOORZ1IIER opent de vergadering. VOORZ. Sedert de vorige openbare vergadering is bekend geworden de verlo ving van TL K. H. Prinses Juliana met Zijn Hoogheid Prins Bernard van Lippe- Biesterfeld. Direct na het vernemen dezér tijding is door ons een telegram verzon den waarbij wij de gelukwenschen van ge meentebestuur en burgerij hebben aange boden. Ik hoop dat ik namens U allen spreek wanneer ik thans den wensch uit dat deze verloving moge worden gevolgd door een huwelijk dat zal zijn een bron van geluk voor de beide verloofden en dat zal strekken tot heil van het vaderland De notulen der openbare vergadering van 2 September 1936 waarop geen aan merkingen volgens het Reglement van Or de zijn ingekomen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken a. Goedgekeurde raadsbesluiten 1. Besluit d.d. 16 September 1936 G no. 229 van Ged. Staten van Noord-Bra bant houdende goedkeuring van het raads besluit van 2 September 1936 tot aankoop van grond in de Biezen. 2. Mededeeling d.d. 13 October 1936 no. 12/162 F 44—40 van het gemeentebe stuur van Bergen op Zoom dat bij K.B. van 18 September 1936 no. 34 is goedge keurd de gemeenschappelijke regeling tér uitvoering van artikel 18 der Besmettelijke Ziektewet (Stsbl. 1928 no. 265). Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. b. Verzoek van P. van Gommeren, Heensche Molen H 189 om vrij vervoer voor zijn in den leerplichtigen leeftijd val-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 82