"2. SEP. 1936 RONDVRAAG dhr. van den BERGH. Zooeven is ge sproken over een wijziging van de Sala risregeling voor het personeel van den Vleeschkeuringsdienst. Deze wijziging zou in de vergadering van 18 Maart j.l. tot stand zijn gebracht. Moet deze wijziging niet blijken uit de notulen. Daaruit blijkt niets daarvan. En nu een concrete vraag: „Wordt de kindertoeslag ook gegeven voor nevenbetrekkingen". Destijds is de kindertoeslag juist afgewezen omdat de betrokkene een nevenbetrekking bekleed de. Eenige jaren nadien wordt de kin dertoeslag weer wel uitbetaald. In de ver gadering van 18 Maart is juist uitge maakt dat de functies van het personeel van den Vleeschkeuringsdienst als neven betrekkingen worden beschouwd. Wordt nu een nevenbetrekking toch op dezelfde wijze gesalarieerd als een hoofd-functie VOORZ. U verwart twiee zaken met el kaar en wel kindertoeslag en compen satie van pensioensbijdragen. Er is ten aanzien van de vraag of de functies van het personeel van den Vleeschkeuringsdienst als neven betrekkingen zijn te beschouwen alleen een beslissing genomen voor zoover be treft de compensatie van pensioensbijdra gen, en de Raad heeft toen zelf beslist dat deze functies niet voor compensatie in aanmerking kwamen. Destijds is op een verzoek om kinder toeslag inderdaad beslist, deze niet te verleenen, doch later bij de vaststelling van het ambtenarenreglement is bepaald dat alle ambtenaren voor kindertoeslag in aanmerking zouden komen. Dat is destijds de beslissing geweest, doch ik zal alle stukken die op deze aangelegen heid betrekking hebben nog eens verzame len en voor de leden ter inzage leggen. De voorzitter sluit hierna de openbare vergadering, waarna de Raad overgaat in besloten zitting. Aldus gelezen en vastgesteld in de ver gadering van 2 8. PPT !°?R De Burgemeester De Secretaris i i'c» i

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 81