- f n: /-v 2 2. JAN. P3R vindt men dan weer zooveel moeilijkheden at er eenvoudig niet aan te beginnen is. We hadden deze Bouwverordening nooit moeten vaststellen en desnoods de zaak maar moeten overlaten aan Ged. Staten. Nu staan we voor vreeselijke moeilijkhe den, vooral bij den bouw van arbeiderswo ningen. We kunnen daarover klagen, maar voor vandaag zit er weer niets anders op dan de wijziging maar aannemen. Z. h. s. wordt besloten onder goedkeu ring van Ged. Staten de Bouwverordening te wijzigen zooals door de Commissie voor Openbare Werken wordt voorgesteld. Straatbe.asting. VOORZ. Er is nog ingekomen een rap port van de financieele commissie inzake wijziging van de verordening op de hef fing eener straatbelasting. Ik zou de Com missie willen vragen, of het haar bedoe ling is deze aangelegenheid reeds vandaag af te handelen. Wanneer het niet de bedoeling is om vandaag reeds een nieuwe verordening vast te stellen, kan deze zaak worden aangehouden tot de vol gende vergadering, en intusschen, zullen we de leden het ontwerp van de nieuwe verordening ter kennisneming toezenden. dhr. HERBERS. De Commissie meende dat de wijziging met het oog op de Koninklijke goedkeuring die we noodig ben, zoo spoedig mogelijk moest worden tot stand gebracht. We hebben er evenwel geen bezwaar tegen deze zaak tot de vol gende vergadering aan te houden, omdat alsdan alle leden de stukken in hun bezit kunnen hebben. Z.h.s. wordt besloten deze zaak tot de volgende vergadering aan te houden. Hierna komt ter tafel een verzoek van net R.K. Kerkbestuur te Welberg om me dewerking voor de aanschaffing van nieu we leermiddelen ten behoeve van de St. Corneliusschool aldaar. Z. h. s. wordt besloten de gevraagde medewerking te verkenen. Een SCHRIJVEN d.d. 21 Januari 1936 van L. J. M. Roelvink en de andere ge- meente-gcneesheeren waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een salariskorting wordt om advies in handen der Salaris commissie gesteld. De Voorzitter doet vervolgens voofle- 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 8