8 ok '1~]Z i té l'A/W~l. - 2. SEP. 1936 te dragen. Ik heb in mijn functie van Heemraad steeds getracht zooveel moge lijk de belangen der gemeente te dienen, en de belangen van het Heemraadschap niet veronachtzaamd. Wanneer op deze aanbeveling een Koninklijke benoeming mocht volgen, dan zal ik de belangen der gemeente Steenbergen blijven behartigen, en daarbij ook letten op andere belangen die mij worden toevertro,wd. Voor de benoeming van een tweede can didaat worden uitgebracht 11 stemmen, waarvan 5 op den heer Swagemakers, 5 op den heer Moors en 1 op den heer van Loon, zoodat een nieuwe vrije stemming moet plaats hebben. VOORZ. merkt in dit verband op dat dhr. Swagemakers reeds Heemraad van 't Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steeribergschen Vliet is. Spreker deelt dit mede in overleg met dhr. Swagemakers Bij de nieuwe vrije stemming worden uitgebracht 11 stemmen; waarvan 8 op den lieer Moors en 3 op den heer Swage makers, zoodat dhr. A. G. J. Moors als tweede candidaat op de aanbeveling zal worden geplaatst. Voor de benoeming van een derden can didaat worden uitgebracht 11 stemmen waarvan 6 op den heer Swagemakers, 4 op den heer van Loon en 1 op den heer Huijsmans, zoodat de heer P. J. C. Swa gemakers als derde candidaat zal worden aanbevolen. 6. BENOEMING DIVERSE RAADS- COMMISSIëN. Financieele Commissie. Voorzitter Uitgebracht werden 10 stemmen op den heer van Nieuwenhuijzen; 1 stem op den heer van Loon. Benoemd de heer A. J. v. Nieuwenhuij zen. Leden Uitgebracht werden 11 stem men op dhr. Delhez; 10 st. op dhr. Herbers; 1 st. op dhr. v. Loon. Benoemd de heeren Jac. Delhez en Chr. Herbers. Salaris-Commissie Voorzitter: Uitgebracht werden 10 stemmen op den heer Huijsmans; 1 st. op dhr. van Loon. Benoemd de heer M. K. Huijsmans. 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 79