- 2. SEP. 1338 sproken over de kindertoeslag van een bepaalden ambtenaar. Willen de heeren over de salarissen spreken; mij goed, doch ik weet niet of ik U op alle vragen een antwoord zal kunnen geven. U komt hier plotseling mee voor den dag en ik ben geheel onvoorbereid. Wil de Raad de nadere vaststelling dezer rechtspositie regeling aanhouden; accoord. Ik deel U dan echter mede dat Ged. Staten reeds herhaalde malen op het betrachten van den noodigen spoed hebben aangedrongen Het voorstel van dhr. Herbers om deze zaak tot de volgende vergadering aan te houden, wordt ondersteund door den heer van Nieuwenhuijzen en vervolgens z. h. s. aangenomen. dhr. van den BERGH. Ik zou U aan gaande die verordening die op 18 Maart Maart zou zijn vastgesteld ook nog wel enkele vragen willen stellen. Kan ik dat nu doen of straks VOORZ. Na de afwerking der agenda. 4. VASTSTELLING VERKEERSVOOR SCHRIFTEN. Deze voorschriften worden tot de vol gende vergadering aangehouden ten einde de Verkeerscommissie in staat te stellen een en ander nog eens te bestudeeren. 5. VASTSTELLING AANBEVELING VOOR DE BENOEMING VAN EEN HEEMRAAD VOOR DE SCHEEPVAART VAN HET HEEMRAADSCHAP VAN DEN ROOSENDAALSCHEN EN STEEN BERGSCHEN VLIET. De vorige aanbeveling luidde als volgt: 1. H. P. M. van ETTEN 2. P. J. C. Swagemakers 3. A. G. Moors. VOORZITTER verzoekt de heeren van Loon en Dejhez als stemopnemers te fungeeren. Voor de aanbeveling van een eersten candidaat worden uitgebracht 11 stemmen allen op den heer H. P. M. van Etten, zoodat deze als nummer 1 op de aan beveling zal worden geplaatst. VOORZ. Ik dank de heeren voor het in mij gestelde vertrouwen door mij we derom als eerste candidaat voor de func tie van Heemraad voor de Scheepvaart van het Heemraadschap van den Roosen daalschen en Steenbergschen Vliet vóór 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 78