- 2. SEP. 1936 het toch wel buiten mijn weten gebeurd, Maar wanneer er een verordening gewij zigd wordt had deze toch tevoren in de Salariscommissie moeten komen. Over de ze kindertoeslag zijn hier in den Raad al meermalen vragen gesteld. Nu vraag ik U: „Is die verordening werkelijk 18 Maart 1936 vastgesteld VOORZ. Deze verordening is diverse malen herzien, doch 18 Maart jl. in dezen vorm opnieuw vastgesteld. In ieder geval zijn ae besluiten van den Raad zooals deze in verschillende vergaderingen zijn genomen, zoodanig als thans door de woorden der verordening wordt weerge geven. Ik mag U zeker wel opmerken dat U met deze aangelegenheid wat onver wachts voor den dag komt, en om U vol ledig in te lichten zou ik eerst alle stuk ken moeten nazien die op deze zaak be trekking hebben. dhr. v. NIEUWENHUIJZEN. Ook mij heeft het benieuwd dat dit besluit niet genomen is langs den parlementairen weg die we hier gewoon zijn. Het is steeds de gewoonte geweest dat dergelijke zaken eerst in de salaris-commissie werden be handeld, die vervolgens rapport uitbracht Dat is hier in ieder geval niet gebeurd. VOORZ. Misschien heeft het opschrift van de verordening voor de heeren eenigs zins misleidend gewerkt. Er staat „zoo als die laatstelijk is gewijzigd bij raadsbe sluit van 18 Maart 1936", doch de juiste redactie zou zijn geweest„zooals deze nader is vastgesteld in de vergade ring van 18 Maart 1936." dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Daar gaat het juist om. Van die vaststelling weten wij niets. Ik heb al eens eerder hooren zeggen, dat die kindertoeslag van mijnheer Brooijmans want daar gaat het hier eigenlijk om zou voortvloeien uit het ambtenarenreglement maar hoe staat 't dan met de wijziging der Salarisverorde ning die daarvoor noodig is. VOORZ. De kindertoeslag bestaat al sedert Maart 1932. Toen is het ambte narenreglement vastgesteld en volgens dat reglement wordt geen enkele ambtenaar uitgesloten. Doch ik moet de heeren opmerken dat we nu afdwalen op een zijweg. Aan de orde is de nadere vaststelling der Rechts positie-verordening, en hier wordt ge- 5 ir;

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 77