75 -2 SEP. K3B r king op het raadsbesluit van 27 Juni 1936 tot aankoop van grond in de Biezen. Z. h. s. wordt besloten dit raadsbesluit te wijzigen zooals door Ged. Staten wordt voorgesteld; terwijl tevens een meer juiste omschrijving van de oppervlakte der per ceelen, die intusschen zijn opgemeten, in het raadsbesluit zal worden opgenomen. 2. AANBIEDING GEMEENTE-REKE NING, REKENING DER BEDRIJVEN EN REKENING VAN HET BURGER- LIJK ARMBESTUUR 1935 Deze stukken worden in handen der financieele commissie gesteld en zullen overeenkomstig de wet ter visie worden gelegd. 3. NADERE VASTSTELLING RECHTS POSITIE-VERORDENING. VOORZITTER. Op advies van Ged. Staten, en na telkens het georganiseerd overleg te hebben toegepast is het Ambte narenreglement op den duur zoodanig ge wijzigd, dat ik het noodig oordeelde een nieuwe verordening te doen samenstellen. Hierin zijn alle wijzigingen verwerkt, zoo dat het geheel ook veel overzichtelijker is geworden. dhr. HERBERS. Ik zou willen voorstel len om dit stuk aan te houden tot de volgende vergadering opdat de leden van de Salaris-Commissie dit reglement nog eens kalm kunnen onderzoeken. Ik heb hier voor me een uittreksel uit een raads besluit van 18 Maart 1936. Dit luidt als volgt Artikel 19. De jaarwedde van de amb tenaren bij het Vleeschkeuringsbedrijf be dragen enz. Artikel 20 21 22 enz. Artikel 23. De ambtenaren bedoeld in de artikelen 19 tot en met 22 genieten.: 1. een uitkeering van 5 pet. van hun wedde voor elk wettig of gewettigd kind onder de 18 jaren, dat zij boven het twee de kind wettig of gewettigd ten hunnen laste hebben. 2. een eenmalige huwelijkstoelage voor salarissen boven f3000 21/2 pet., en voor de overigen 3 pet., der wedde, uit te keeren bij het aangaan van een huwelijk Ik kan me moeilijk herinneren dat van deze aangelegenheid iets in de vergadering van 18 Maart jl. besproken is Anders is

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 76