-1 SEP. ik dat door het Dagelijksch Bestuur ver geten is dit stuk door te zenden. Zoo is er ook nu weer een verzoek voor de Verkeerscommissie dat we nog niet ont vangen hebben. dhr. DELHEZ. Ik kan me nog wel eenigszins herinneren dat de Raad destijds besloten heeft het bewuste verzoek te sturen naar de financieele Commissie, doch ik vermoed dat het de financieele commis sie nooit heeft bereikt Ik juich het als lid der financieele commissie ook toe dat de commissie alvorens op subsidieverzoeken te adviseeren eerst overleg kan plegen met B. en W. Alleen hoop ik dat B. en W. er rekening mee zullen houden, dat de fi cieele Commissie een arbeidersafgevaar digde onder haar leden telt, dat het dezen niet steeds mogelijk is om alle uren van den dag met B. en W. te vergaderen. Ik zou het wel op prijs stellen als B. en W. hiermee rekening wilden houden, want anders heeft dit tot gevolg dat de arbei ders hun recht om over deze dingen mede te beraadslagen moeten laten gaan. Hierna wordt z. h. s. besloten de ver zoeken in handen der financieele com missie te stellen. d. Verzoek d.d. 28 Juli 1936 van het bestuur van het R.R. Weeshuis om mede werking voor de aanschaffing van nieuwe schoolbanken. (Stukken no. 36.) VOORZ. Aangezien deze aanvrage vol doet aan de eischen der wet stellen B. en W. voor de gevraagde medewerking te ver leenen. dhr. KOSTERMANS. Is uitbreiding van schoolbanken wel per sé noodig? Er zijn wel drie klassen afgegaan door de oprichting van de school te Welberg, kun nen deze banken niet meer worden ge bruikt VOORZ. Dit is een aangelegenheid die alleen ter beoordeeling staat van B. en W. Hierna wordt z. h. s. besloten de ge vraagde medewerking te verleenen; dhr. Herbers verlangt aanteekening dat hij tegen dit besluit is, omdat de aanbesteding niet openbaar is. en werken die worden uitgevoerd met gelden van de gemeen schap slechts aan een bepaalde categorie van personen worden gegund. e. Schrijven d.d. 7 Augustus 1936, G no. 37 van Ged. Staten houdende aanmer

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 75