"7 -2. SEP. |9'; 3 i dhr. MOORS. Met de aanvrage om sub sidie ten behoeve van het vrouwelijk jeugdwerk is het ietwat eigenaardig toege gaan. Indertijd is een aanvrage om sub sidie ingekomen, die voldeed aan alle eischen, en nu is het zeer eigenaardig dat deze op zij is gelegd zoodat door het Bestuur van het Jeugdwerk moest wor den geappeleerd, omdat nog geenerlei antwoord bekomen was. Ik ben van mee ning dat de manier waarop deze subsidie aanvrage is behandeld, beneden de waar digheid van den Raad is. Men kan een subsidie-verzoek toestaan of weigeren, doch de aanvragers hebben in ieder geval recht op een antwoord. Ik hoop dat thans bij de begrooting wat meer aandacht aan deze aanvrage zal worden besteed. VOORZ. U weet dat het eerste verzoek dat vorig jaar is ingekomen in handen der financieele commissie is gesteld, doch dat B. en W. geen rapport van de Com missie heeft bereikt; zelfs niet nadat B. en W. daartoe rappeleerden. Ik zou de finan cieele commissie derhalve willen uitnoodi gen om wanneer ze zulks wenscht over de verschillende subsidie verzoeken eens in overleg te treden met B. en W. Dan zijn we er zeker van, dat geen enkel verzoek vergeten wordt. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Ik ver onderstel dat dit verzoek dat eerst gis teren aan de leden is toegezonden wel niet eerder bij de financieele commissie zal zijn geweest. Ik kan me daarvan althans niets herinneren. Wat betreft de uitnoodiging van den Voorzitter om subsidie aanvragen te be handelen met B. en W., hiervan wil ik gaarne gebruik maken. Het is voor de fi nancieele commissie dikwijls moeilijk de subsidieverzoeken te beoordeeien, en niet zelden speelt persoonlijk inzicht daarbij een rol. dhr. HERBERS. Ik kan mij volkomen vereenigen met den heer van Nieuwenhuij zen, wat betreft de voorbespreking met B. en W. Voor mij is het overigens zeer de vraag of het bewuste stuk werkelijk wel bij de financieele commissie is gekomen. Is het niet mogelijk dat toezending aan de Com missie vergeten is. De financieele commis sie behandelt de stukken die zij in handen krijgt altijd zeer accuraat, en daarom vrees 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 74