Woensdag 2 September 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren Chr. Ber bers; M. P. Overheijden; P. Kostermans; M. Huijsmans; W. van den Kieboom, Jac. Delhez; A. J. van Nieuwenhuijzen; P. van den Bergh; P. J. Swagemakers (Weth.) A. G. J. Moors (Weth.) en L. M. A. van Loon. Afwezig de heeren A. Ruijten en A. Jochems. VOORZITTER de Burgemeester. SECRETARIS J. L. M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering waarna de notulen der openbare vergadering van 29 Juli 1936, waarop geen aanmerkingen overeenkomstig het Reglement van orde zijn ingediend, ongewijzigd worden goed gekeurd en vastgesteld. VOORZ. doet mededeeling van een be richt van dhr. Jochems dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen. 1. INGEKOMEN STUKKEN: a. Goedgekeurde raadsbesluiten Besluit d.d. 29 Juli 1936 G No. 27 van Ged. Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 27 Juni 1936 tot opdracht aan Burgemeester en Wethou ders inzake verkoop van bouwgrond in de Komweide. Dit stuk wordt voor kennisgeving aan genomen. b. Proces-verbaal -van kasopname bij den Gemeente-Ontvanger. Hieruit blijkt dat op 10 Augustus 1936 boeken en kas van den Gemeente-Ontvan ger zijn opgenomen en in orde bevonden. Wordt voor kennisgeving aangenomen. c. Verzoeken om subsidie van de Noord Brabantsch R. K. Blindenvereeni ging „St. Antonius van Padua", het be stuur der R. K. Bewaarschool te Lepel straat, de R. K. Militairenvereeniging te Bergen op Zoom en den Directeur van het jeugdwerk van de Parochie Welberg. VOORZ. B. en W. stellen voor deze stukken in handen der financieele commis sie te stellen, en vervolgens bij de be grooting 1937 te behandelen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 73