2 9. JUL. IP36 u financieele Commissie z. h. s. afwijzend beschikt. KIOSK TE KRUISLAND. VOORZ. Tien dagen geleden hebben B. en W. getracht aan te besteden het bouwen van een kiosk op de Markt te Kruisland. Op de begrooting is hiervoor uitgetrok ken een bedrag van f300; de muziekver- eeniging draagt zelf f50 bij, zoodat we in totaal de beschikking hebben over f350. We hebben getracht aan te besteden een eenvoudige en sobere kiosk, zooals die te Kruisland wordt verlangd, doch deze is voor dat bedrag niet te krijgen. De laag ste inschrijving bedraagt nog f415 zoodat we nog f65 te kort komen. De Raad zal dus moeten uitmaken of hij deze f 65.alsnog beschikbaar wil stellen. dhr. JOCHEMS. Ik geloof niet dat er eenig bezwaar tegen bestaat om die f65 te geven. De Vereeniging draagt jaarlijks ongeveer f80 vermakelijkheidsbelasting af; dus mogen we nu gerust eens f65 geven VOORZ. Doet U daartoe een voorstel? dhr. JOCHEMS. Als de gemeente het geld geeft is de zaak af. Een voorstel is niet noodig. dhr. van LOON. We behoeven over deze zaak niet lang te spreken. De muziek- vereeniging verricht in Kruisland zeker nuttig werk, en als die nu met een bedrag in eens van f65 te helpen is, dan is deze uitgave zeker verantwoord. VOORZ. Er is nog een ander motief om een eenigszins milde houding aan te ne men en wel dat we nu juist nog de ge legenheid hebben om het werk betrekkelijk goedkoop uitgevoerd te krijgen. De hout- prijzen zijn stijgende. dhr. van den BEROH. Wordt het een vaste kiosk of een verplaatsbare? VOORZ. Een vaste, dhr. KOSTERMANS. Is het jaarlijkscfi onderhoud voor rekening van de ge meente of voor rekening der vereeniging. VOORZ. Voor rekening der gemeente; dat is hier met de kiosk van Steenbergen ook het geval. dhr. SWAGEMAKERS. Stelt voor het toegezegde bedrag met f65 te verhoogen. «3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 71