jR/f 69 Dit voorstel alsmede het ontwerp-ver- ordening worden z. h. s. aangenomen. Vervolgens komen ter tafel verzoeken van de Stichting Moederheil te Oinneken en van de R.K. Militairen-vereeniging te Breda om subsidie voor 1937. Deze verzoeken worden om advies in ig Z'X vOdlA. handen der financieele Commissie gesteld en zullen worden behandeld bij de begroo ting 1937. 2 9. JUL. IP36 ken dat men toch ook bij de rundveeteelt wel moeilijkheden ontmoette. Ik denk b.v. aan de besmettingshaarden, die bij het geregistreerde vee veel meer voorkomen dan bij het andere. In het weekblad van den N.C.B. is daarover nog onlangs ge schreven, VOÜR2 Aar het bezwaar van den heer van den Bergh is wel tegemoet te komen door de verordening b.v. per 1 Januari 1937 in werking te doen treden. dhr. RUIJTEN. Ik kom hier uit onder vinding spreken. Enkele jaren geleden is men in Kruisland bezig geweest met de veredeling van het geitenras, maar men heeft het moeten opgeven, omdat men te veel bezwaren tegen kwam. Men teelde in eigen bloed enz. De vrije bokken zijn op het oogenblik al van dat soort dat men ze met een geregistreerde bok op een lijn kan stellen. dhr. van den KIEBOOM. Mijnheer Ruij ten ziet de zaak te donker. Aan de be zwaren die hij opnoemt is gemakkelijk tege moet te komen. Daar staat tegenover dat de vereenigingen die veredeling van het geitenras ten doel hebben, worden gedrukt door de wilde bokken. De Vereeniging te Notendaal werkt met een tekort en daarvan is een wilde bok de schuld. Daar door is deze verordening ook naar voren gebracht. dhr. HERBERS. Als de verordening 1 Januari 1937 in werking treedt, is dat voldoende dhr. RUIJTEN. 1 Mei is beter, anders is het seizoen niet om. dhr. van den BERGH. stelt voor den datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 Maart 1937. Op een VERZOEK van Mej. J. E. Koel man om conpensatie van pensioensbijdra gen wordt overeenkomstig het advies der -/bOO&

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 70