^y*ry 6 6. ft dks 2 2. JAN. Vffi op het standpunt dat een gemeente-ambte naar verschillende betrekkingen in dienst der gemeente bekleedt, dan kan men zeg gen, zooals de neer Herbers, dat een be paalde betrekking een nevenbetrekking is. Hier eenter staan we voor het geval dat de betrokkene maar een betrekking in dienst der gemeente bekleedt, zoodat we onmo gelijk van een nevenbetrekking kunnen spreken. Het is een „betrekking" zonder meer. VOORZ. Om juist te kunnen beoordee- len of d eze betrekking al of niet een neven betrekking is, moeten we teruggaan naar den tijd toen deze functie is ingesteld. En toen werd ze in ieder geval beschouwd als voor den Vleeschkeuringsdienst, en deze een nevenbetrekking. Toen de keurings dienst in den kring Steenbergen is inge steld is overwogen of dit zou worden een zoogenaamde ambtelijke dienst, dus een persoon, die alleen belast is met de toe passing van de Vleeschkeuringswet, ofwel dat we de plaatselijke veeartsen in de ge tegenheid zouden stellen, de daarvoor uit te betalen belooningen onder elkaar te ge nieten. We zijn toen gekomen tot het laat ste, en daaruit blijkt dus duidelijk dat men de functie waar het hier om gaat, be schouwde als een nevenbetrekking. Dit heeft ook voorgezeten bij de Commissie meent dat de functie die destijds als neven betrekking werd opgevat, ook nu als zoo danig moet worden beschouwd. Hierna wordt z. h. s. besloten op het verzoek afwijzend te beschikken. 2. AANGAAN REKENING-COURANT OVEREENKOMST MET DE R.K. STEEN BERGSCHE BOUWVEREENIGING. Zonder hoofdelijke stemming wordt on- 7 der goedkeuring van Ged. Staten besloten, de voorgestelde rekening-courant overeen- komst met de R.K. Steenbergsche Bouw vereeniging aan te gaan. g. RAPPORT der Commissie voor Openbare werken inzake wijziging der Bouwverordening. dhr. HERBERS. Ik heb al enkele malen getracht de Bouwverordening gewijzigd te krijgen, doch zonder resultaat. Als ge vraagd wordt om een afstand van drie Me ter in de plaats te stellen van een van vijf Meter, dan kan men dat nog wel gedaan krijgen, maar van den anderen kant, onder 6 -/ r- r

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 7