w 2 9. JUL IP36 P 7 van Loon, dat volgens een zekere orde moet worden gebouwd. Wanneer men voor een bepaalde streek eenmaal een zeker type woningen heeft vastgesteld, dan is het gewenscht dat daarvan niet wordt afgeweken. Doch wanneer men op 't oogenblik reeds hier de woningbouw gade slaat, dan moeten we ons toch afvragen of wij op het gebied van uiterlijk vertoon niet boven onzen stand leven. Als men eens ziet wel ke eenvoudige huizen er in het buitenland worden gebouwd, dan moet een buiten lander die hier in Nederland komt wel tot de conclusie komen dat hier het geld voor net opscheppen ligt. In de Rijnprovincie kan men uren toeven zonder dat men eeni ge nieuwbouw ontmoet, en hier wordt in het kleinste plaatsje voortdurend gebouwd Dit is op zichzelf geen bezwaar, als de menschen het maar kunnen opbrengen. Ik las voor eenigen tijd een artikeltje in een krant, dat tot opschrift had „Hygiënisch doodhongeren". Zeker iemand zette daarin uiteen hoeveel hij moest betalen voor wa terleiding, electriciteit, huur enz. en dan bleef er vrijwel niets meer van zijn inko men over om van te leven. Er moet natuur lijk een regeling zijn, maar laten we die toch zoo sober mogelijk trachten te ma ken. dhr. van den BERGH. De arbeiderswo ningen die thans gebouwd moeten worden gelijken op villa's. Als men er in de por temonnaie ook zoo rooskleurig voor stond, dan was het dik in orde, maar dat is helaas anders. Ik heb hier al zoo dikwijls de bezwaren van den tegenwoor- gen woningbouw opgesomd, en nu zou den de eischen nog hooger moeten wor den opgevoerd. Dit is absoluut onmoge lijk. VOORZ. Ik acht de zaak nu voldoende besproken en zal tot stemming laten over gaan. Vóór aansluiting bij de Commissie voor Welstandstoezicht stemden de heeren van Loon, Overheijden, en Moors. Tegen de heeren Delhez, Kostermans, Herbers, van den Kieboom, Jochems, van den Bergh, Ruijten, van Nieuwenhuijzen en Swagemakers. Zoodat met 3 tegen 9 stemmen is be sloten tot niet aansluiting. yj 6 TO

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 68