66 2 9. JUL. IP36 - ff dhr. DELHEZ. Ik kati mij vereenigen met de vorige sprekers. Ik gevoel als arbeidersafgevaardigde alles voor een goe de Volkshuisvesting, doch de tijd leent ■AW zich er niet toe om nog extra-uitgaven te gaan doen voor luxe. De inkomsten h/sA/ der arbeiders zijn zoo laag dat ze zich reeds het noodzakelijke moeten ontzeggen, en derhalve acht ik het niet verantwoord om in dezen tijd de menschen nog te gaan belasten met uitgaven die eigenlijk als luxe te beschouwen zijn. De bezwaren zijn reeds voldoende aangetoond door de heeren Herbers, van Nieuwenhuijzen en van den Bergh en ik sluit me daarbij aan. dhr. van LOON. Verschillende sprekers uiten de meening dat welstandseischen een zekere luxe meebrengen, en daarom het bouwen duurder maken. Dit kan het geval zijn, maar het behoeft niet. Een leelijke woning kost evenveel als een smaakvolle., en door een centraal toezicht over een geheele streek in te stellen, kan men leelijke en ontsierende dingen weren. Voor f2000 kan men een mooie arbeiderswoning bouwen, maar ook een leelijke. Nu zijn er inderdaad eenige kosten aan verbonden, namelijk een hoo- gere legesheffing, maar dit bedrag maakt toch niets uit, en wanneer men door het toezicht een mooiere woning kan krijgen, dan is dat bedrag van enkele guldens zeker verantwoord. Van den anderen kant moet ik zeggen dat als de woning die in de Kaaistraat wordt gebouwd zooals dhr. Herbers zegt inderdaad onder het welstands toezicht heeft gestaan, de eerste proeve van dit toezicht zeer ongelukkig is uitge vallen. dhr. HERBERS. Die woning is gebouwd volgens een plan dat in de toekomst zal gelden voor welstandbouw. Dhr. van Loon zegt verder dat uit dat toezicht geen meer dere kosten voortvloeien; maar daarmee ben ik het niet eens. Aan den stoofdijk moest iemand een nieuwe woning bou wen, en in verband met den aanleg van den nieuwen weg hadden daar drie top gevels op moeten komen, Aan iederen kant van den weg een topgevel. VOORZ. Nu overdrijft U toch wel. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Ik ge voel veel voor het standpunt van dhr. 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 67