65 2 9. JUL. IP36 Nieuwenhuijzen is betoogd.; ik heb pre- de cies dezelfde grieven. Maar bovendien moe ten we niet vergeten dat we leven in een teruggaanden tijd; bij hoogconjunctuur kan men eens wat doen, laat men dan eens de bloementjes eens buiten zetten, maar nu is het een tijd waarin de arbei ders hun brood nog niet kunnen ver dienen. En de lasten zijn reeds zoo enorm zwaar. Ik denk b.v. nog eens om het geval Verbeek te Kruisland. Die man wiens woning door brand vernield werd, moest bij herbouwen 16 M. uit de as van den weg blijven, waardoor hij genood zaakt was nog een stuk grond bij te koopen, waardoor men zoo iemand voor ondragelijke lasten zet. En tegen dat alles is maar niets te doen. Ik ben geen voorstander van het bou wen zooals dat 40 of 50 jaar geleden gebeurde, maar ik vraag me toch af „Vallen we niet te veel van het eene uiter ste in het andere". Onze moderne woningen moesten eigen lijk berekend zijn op een behoorlijk gezin, omdat we dat volgens onze godsdietnstige overtuiging hebben te stichten. Maar dat is absoluut niet het geval. Als de arbeider op het land ook zoo beschermd werd als in zijn woning dan zou zijn rug niet zoo dik wijls pijn doen. De overheid is bij haar voorschriften maar te theoretisch dhr. SWAGEMAKERS. B. en W. heb ben in verschillende gemeenten inlichtin gen ingewonnen. En zooals ik wel verwacht had loopen alle informaties ongeveer para lel, namelijk dat uit architectonisch oog punt betere resultaten worden verkregen. Ik kan echter niet inzien dat dit toezicht voor de gemeente bepaald een voordeel beteekent. We hebben hier een technisch ambtenaar, die zeer goed onderlegd is en ik geloof dat we daaraan de beoordee ling van hetgeen uit architectonisch oog punt al of niet geoorloofd is veilig mo gen overlaten. Bovendien heeft toetreding tot de welstandseischen tengevolge dat de legesgelden voor bouwvergunningen met 75 pet., verhoogd zullen moeten worden, hetgeen voor de betrokkenen ook weer meerdere kosten beteekent. Dit alles is voor mij een motief om me tegen aan sluiting te verklaren. 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 66