6 4 2 9. JUL. IP36 hooge daken enz. opzichzelf reeds veel duurder zijn. De informatiën afkomstig uit die verschillende gemeenten zeggen voor mij niet veel. We weten allen hoe zulke inlichtingen tot stand komen. De ambtenaren komen naar de Bureaux voor openbare werken en zoodoende staan deze er dikwijls niet onbevooroordeeld meer te genover. Het duidelijkste voorbeeld hoe dat Welstandstoezicht werkt hebben we wel in onze eigen gemeente zelf. Hier in de Kaaistraat wordt een winkelpand ge bouwd en dat gebeurt onder het Wel standstoezicht. De deur is zoo hoog dat men den bovenkant zoo maar kan aan raken. Ik ken in België een heel klein cafétje het heette de „kruip in" zoo zou men dat pand ook kunnen noemen. Een ongelukkiger toepassing van welstands- eischen kan men zich al niet indenken, en dat pand moet nu de roem van Steen bergen verbeelden; de eerste toepassing van de welstandeischen Een feit is dat de bouwkosten hooger worden, de gebouwen meer onpractisch, terwijl de arbeiders en de Middenstanders er voor zullen moeten bloeden. De raads leden moeten zelf weten wat ze doen; ik heb nu voldoende gewaarschuwd en acht me verder van alle verantwoordelijk heid ontslagen. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Ik moet U zeggen dat ik werkelijk ietwat huiverig ben voor die zoogenaamde welstands- eischen. De inlichtingen die wij hier uit andere gemeenten 'hebben bekomen kun nen goed zijn, maar men moet niet ver geten, dat dit toezicht ook daar nog zeer nieuw is. Van een degelijke ervaring kan dus nog geen sprake zijn. We hebben op de eerste plaats een Bouwverordening die zeer streng is en verder het streekplan dat het bouwen stellig niet goedkooper zal maken en ook weer zijn eigenaardige moeilijkheden met zich brengt. Ik heb daar in de besloten vergadering al eens voorbeelden van ge noemd. Deze welstandseischen zullen het bouwen stellig weer duurder maken. Het voorbeeld van dat huis te Notendaal, waarover ik in de besloten vergadering sprak heeft me voor deze eischen werke lijk angstig gemaakt. dhr. van den BERGH. Ik kan me geheel vereenigen met hetgeen door dhr. van f

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 65