63 2 9. JUL. ros een oogpunt van algemeen belang stellig geschaard hebben aan de zijde van dhr. 'van Loon. Ik kan me de bezwaren van dhr. Berbers indenken, doch de groote belangen, de belangen der streek en de belangen van architectonischen-aard gaan boven de kleinen en daarom zou indien ik ter vergadering aanwezig was geweest, de Commissie voor aansluiting hebben gead viseerd. VOORZ. Mijnheer Herbers heeft zich be roepen op verschillende feiten op grond waarvan hij tegen aansluiting der gemeen te bij het Welstandstoezicht moet zijn. Ik moet hier echter een paar van die feiten weerleggen. Mijnheer Herbers heeft zich beroepen op den gemeente-architect. Ik geef toe dat we hier inderdaad een kundige ge meente-architect hebben, doch deze amb tenaar zou het juist zeer op prijs stellen indien de Commissie tot het Welstands toezicht toetrad. VOORZ. Wat betreft de informaties in gewonnen in andere gemeenten; als de heer Herbers zegt dat deze adviezen af komstig zijti van slechts kleine gemeenten dan zou ik hem dat niet graag nazeggen. Dongen b.v dhr. HERBERS. Dongen is er niet bij. VOORZ. Ik bedoel Zundert. Etten en Leur enz. dat zijn gemeenten die men wat betreft het zielenaantal met Steenbergen op één lijn kan stellen. In die gemeenten heeft men ook een gemeente-architect, en ook daar is men over de werking van het Welstandstoezicht onverdeeld gunstig ge stemd. Ik heb verder persoonlijk mijn licht opgestoken bij personen die reeds lieten bouwen onder het Welstandstoezicht en gevraagd of de kosten daardoor werke lijk zooveel hooger worden. Het antwoord op die vraag was steeds De kosten worden niet hooger, maar het bouwen geschiedt wel degelijker. Dit al les bij elkaar genomen is voor mij een vol doende motief om mij te scharen aan de zijde der heeren van Loon en Moors en derhalve adviseer ook ik tot aansluiting dhr. HERBERS. Ik moet U feliciteeren dat de leiders zoo bekwaam zijn dat ze ons kunnen adviseeren hoe we hier goed kooper kunnen bouwen, en dat niettegen staande de woningen zooals die door de Commissie worden verlangd, met hun

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 64