61 I .r» iihvf %rr>4 2 9. JUL. bezwaar tegen deze zaak aan te houden! tot de volgende vergadering, opdat de heeren een en ander nog eens kunnen overwegen. dhr. VAN LOON. Om de situatie goed te overzien, moet men toch een kaart kunnen raadplegen. VOORZ. We zullen deze kaart laten vermenigvuldigen en ieder lid een exem plaar thuis sturen. Z.h.s. wordt vervolgens besloten deze zaak tot de volgende vergadering aan te houden. 3. BESLUIT INZAKE TOETREDING DER GEMEENTE TOT DE COMMISSIF VOOR WELSTANDSTOEZICHT. (Stuk ken no. 34) VOORZ. Over dit punt zijn de meenin gen in de Commissie voor Openbare Wfer ken verdeeld. Twee leden der Commissie waren aanwezig. Een der leden acht toe treding nuttig en gewenscht, en het ander Commissielid kon zich met deze zienswijze niet vereenigen. Derhalve heeft de Com missie geen Advies kunnen uitbrengen. dhr. IiERBERS. Wanneer ik hier naar voren breng dat we in deze zaak voor zichtig moeten zijn, dan is dat niet te veel gezegd. Ik zit hier alleen als vakman en de leden zullen zich herinneren dat ik hen nog vorig jaar op het hart heb gedrukt om toch voorzichtig te zijn met de nieuwe Bouwverordening. Wanneer men nu eens nagaat, wat die verordening zooal t eweeg heeft gebracht dan geloof ik toch wel dat de Raad zal moeten toegeven dat ik gelijk heb gehad. Als we nu ons nog aansluiten bij die Welstandeischen dan hebben we heele- rnaal niets meer te vertellen. Als men nu een woning wil bouwen, worden de voor schriften door een ambtenaar van die Com missie opgelegd, en zoo die mijnheer het voorschrijft heeft men de woningen maar te zetten. Een paar jaar later komt er weer iemand anders voor in de plaats, die weer andere eischen gaat stellen,; en de men- schen die eerder gebouwd hebben zitten dan weer met hun woningen. We hebben hier een Gemeente-Archi tect die ruimschoots voor zijn taak be rekend is, en daar zou ik de zaak maar aan willen overlaten. Ik kan me er mee vereenigen dat de bebouwing zooveel mo gelijk aansluit bij de omgeving, maar men moet bij het redelijke blijven.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 62