•5 9 2 9. JUL. IS36 teekening gezien. Men kan de situatie teekening gezien. Men kan de situatie pas goed overzien wanneer men de teekening waarop deze regeling is aangegeven voor zich heeft. Naar mijn meening zal men sommige straten niet geheel moeten afsluiten zooals door B. en W. wordt voorgesteld maar wel een éénrichting verkeer daar voor invoeren. Ik denk hier aan de Kla verstraat, de Wijnstraat en het Smits straatje. Men moet op verkeersgebied ook niet te veel gaan reglementeeren, want dat leidt dikwijls tot ongewenschte gevolgen. Ik denk hier aan Rotterdam. De Maas brug is een zeer druk verkeerspunt en uit veiligheidsoogpunt voerde men daar een maximum snelheid in van 10 K.M. per uur. Al ras bleek echter dat het mid- dei erger was dan de kwaal, want Iqgio verstoppingen waren het gevolg. Momen teel "bestaat die maximumsnelheid nog, doch ze wordt niet meer toegepast, en tegenwoordig huldigt men ten aanzien van de maximum snelheid allerwege een andere zienswijze dan vroeger. Ik acht voor genoemde straten wei een éénrich- tingverkeer en een verbod voor voer tuigen van zekere afmetingen gewenscht. VOORZ. Het Klaverstraatje zoowel als het Smitsstraatje zijn beide zeer gevaar lijk voor het verkeer. In de Kaaistraat en Groote Kerkstraat wordt meestal met een flinke snelheid gereden, en wanneer er nu auto's uit even genoemde straatjes komen, dan is het al herhaaldelijk gebeurd dat pas op het laat ste moment een aanrijding kon worden voorkomen. Een eenrichting verkeer is hier niet voldoende want ook de Kleine Kerk straat is zeer smal. Alleen voor de Wip straat zou het met een eenrichtingverkeer nog te probeeren zijn, doch deze straat ligt weer zoo dicht bij de Markt, dat ze voor het verkeer praktisch geen beteekenis heeft. Het is zeker mogelijk dat sommige personen van de voorgestelde regeling hinder zullen ondervinden, maar het alge meen belang dat door deze verkeersrege ling wordt gediend overtreft verre het persoonlijk belang van die enkelingen. dhr. van LOON. Als in de kleine Kerk straat een auto staat te lossen dan is daar het verkeer gestremd. Dit kan moeilijkhe den opleveren als men op bepaalde adres sen moet zijn. Ik denk hier b.v. aan Huijs mans, hotel „Concordia".

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 60