2 2. JAM. S935 VOORZ. De omschrijving van de be bouwde Kom zooals die thans luidt is niet meer voldoende. Deze is reeds 30 jaar oud en in dien tussclientijd is er veel ver anderd. De bedoeling is nu om aan Oed. Staten te verzoeken voor Steenbergen een andere Kom vast te stellen. dhr. HERBERS. De uitbreiding houdt ook verband met de Bouwverordening. Anders komen we voor groote moeilijk heden te staan. dhr. MOORS. Het hoofddoel is toch om te zorgen dat de politie tegen het zware verkeer zal kunnen optreden. dhr. VAN NIEUWENHUIJZEN. Houdt ook de maximum-snelheid hiermede ver band VOORZ. Als de bebouwde Kom een maal opnieuw is vastgesteld, komen daar omtrent tezijnertijd voorstellen. Hierna wordt z.h.s overeenkomstig het advies der Commissie besloten. h Verzoek van W. J. C. Jansen en an dere agenten van politie om wederinvoe ring van het klasse-stelsei. (Stukken No. 8 en 74/1935). Door de Sa[aris-Commissie wordt in haar rapport van 14 Januari 1936 voor gesteld op het verzoek afwijzend te be schikken, aangezien dit destijds bestaande klasse-stelsei op aandrang van den Com missaris der Koningin is afgeschaft, zoo dat bij wederinvoering toch geen Ko ninklijke goedkeuring zal worden verkre gen. Conform dit advies wordt z.h.s. be sloten. i. VERZOEK van A. van de Sande, hoofd van den Vleeschkeuringsdienst in zake compensatie van pensioensbijdragen. (Stukken 71/1935.) VOORZ. Dit stuk is de vorige vergade ring aangehouden. De Commissie voor den Vleesclikeuringsdienst is van meening dat op het verzoek afwijzend moet worden beschikt. dhr. DELHEZ. Dit stuk is de vorige vergadering op mijn voorstel aangehou den, omdat ik de leden nog eens in de gelegenheid wilde gesteld zien deze zaak nader te bekijken. Deze aangelegenheid heeft mijn volle aandacht gehad, en ik heb ook een onderzoek ingesteld naar de financieele gevolgen voor de gemeente. Daarbij is me gebleken dat het de ge meente ongeveer f30 per jaar zou kosten als het verzoek werd toegestaan.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 5