.5 8 Woensdag 29 Juli 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad - WA Tegenwoordig de heeren A. Q. Moors P. J. C. Swagemakers, Wethouders; P. van den Bergh, Chr. Herbers, A. Jochems, M. P. Overheijden, K- Ruijten, W. van den Kieboom, Jac. Delhez, L. M. A. van Loon A. v, Nieuwenhuijzen en P. Kostermans Afwezig dhr. M. Huijsmans VOORZITTER de Burgemeester. SECRETARIS J. L. M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering, waarna de notulen der openbare vergadering van 27 Juni 1936 waarop overeenkomstig het reglement van orde geen aanmerkingen zijn ingekomen ongewijzigd worden goed gekeurd en vastgesteld. VOORZ. doet mededeeling van een schrijven van dhr. M. Huijsmans, waarin deze mededeelt door familieomstandig heden verhinderd te zijn de vergadering van heden bij te wonen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. 1. INGEKOMEN STUKKEN: a. VERZOEK d.d. 2 Juni 1936 van C. Koert, de Heen om vrij vervoer naar de Bijzondere school van het N.H. Wees huis te Steenbergen voor zijn leerplichtig kind Martinus Koert.) Stukken no. 32) Z. h. s. wordt conform het voorstel van B. en W. besloten het gevraagde vrij ver voer per autobus van 'Suijkerbuijk toe te staan. b Besluit dd. 22 Juli 1936 G no. 355 van Ged. Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 27 Juni 1936 tot wijziging der begrooting 1936 wordt aangenomen voor kennisgeving. 2 Vaststelling Verkeersvoorschriften. {(gtukken no. 33). dhr. van den BERGh vraagt of wan neer de voorgestelde besluiten zijn ge nomen, de regeling op duidelijke wijze zal worden aangegeven VOORZ. De regeling treedt eerst in werking als de benoodigde verkeersbor den zijn geplaatst. dhr. VAN LOON. Wij hebben in de Commissie voor Openbare Werken de

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 59