2 7. komen we zelt minder gemakkelijk aan onze pachtcenten. De werkman is thans de dupe van de machines. De groote grondeigenaren van vroegere jaren verdienen kapitalen en hoeveel is de pacht niet verhoogd sinds 30 ot 40 jaar geleden. Kunnen deze nu niets missen en moet alles maar van de werkman af? Ik spreek nog niet direct over den kleinen boer en hen die in den duren tijd gekocht hebbeen. dhr. HERBERS. 't Is een moeilijke tijd. Als er 10 beesteejn in een wei loopen zijn er wellicht drie kwaden bij die de anderen van den bak houden. Die drie willen alles voor zichzelf hebben. Maar als ze hun buik voi hebben, gaan zei liggen slapen en kunnen de anderen ook aan de beurt komen. En 't slot is dat alle tien hun maag toch hebben kunnen vullen. Maar met de menschen gaat dat anders. Er is een klein groepje menschen dat alles voor zich zelf opeischt, en wan neer ze clan meer als volop hebben,, gunnen ze een ander nog geen stuk brood. dhr. OVERHEIJDEN vraagt wanneer het verzoek der R. K. Werkliedenver- eeniging inzake toeslag op de contributie voor de ziekenfondsen behandeld wordt. dhr. van NIEUWENHIJZEN. Dit ver zoek is bij de financieele commissie, die nog wacht op advies van eenige instanties dhr. v. d- BERGH. Er is zoo even gesproken over die wachtweek, maar we hebben nog geen antwoord gehad van B. en W. VOORZ. We moeten die zaak eerst nog in B. en W. bespreken. We kunnen zoo maar in eens geen antwoord geven. Waar mogelijk zullen wij helpen; dat kan ik L) toezeggen. dhr. DELHEZ. Krijgen wij dhr. v. d. Bergh ot ik dan bericht van B, en W., opdat we ons zoo noodig tot het hooger gezag kunnen wenden dhr. SWAGEMAKERS. B. en W. heb ben de zaak zoo bekeken, dat wanneer de wachtweek moet worden gemaakt de menschen geen stimulans meer over hou den voor de werkverschaffing. dhr. DELHEZ. Dan beoordeelt U de animo voor werk onder de arbeiders toch verkeerd. Als er een enkele keer eens iemand niet op tijd geplaatst wordt, loopt het storm en brand om toch aan 't werk te mogen. dhr. SWAGEMAKERS. U begrijpt me verkeerd. dhr. DELHEZ. Ik zou wel eens willen 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 57