2 7. J'JN. van gemeentewege wel voldoende uit naar .Den Haag om ze daar met de toestand zooals die hier in de gemeente heersclit op de hoogte te houden. Den Haag schrijft brieven en zuigt de menschen uit, maar zouden ze wel vol doende weten wat er op het platteland omgaat. Is het niet gewenscht dat er eens persoonlijk naar Den Haag wordt gegaan om de toestand eens uiteen te zetten Er wordt wel gezegd, dat we op dezen tijd van 't jaar de werkverschaffing kun nen stopzetten, maar als de landbouwers niets laten uitvoeren waar moeten de menschen dan van eten Dan is het noodzakelijk dat er minstens 50°/o van de werkloozen aan de werkverschaffing wordt geplaatst, inplaats van nog geen 30°/o. Met het erwten plukken moeten veel menschen met f 1.25 per dag naar huis; ze halen nog geen 11.75 of f2.-. Ik dring er op aan om bij den Minister een audiëntie aan te vragen en den nood toestand die in de gemeente heerscht eens uiteen te zetten. VOORZ. In den Haag is men met den toestand, zooals die in de gemeen ten heerscht voldoende op de hoogte. Er is een ding dat D en de anderq heeren niet voldoende in het oog hou den. De vraag is namelijk „Is er vol doende geld aanwezig' om te helpen-" dhr. KOSTERMANS. Ja. VOORZ. Dan is U ter zake niet op de hoogte. Iedere gemeente krijgt een bedrag toe gewezen voor steun en werkverschaffing Wij hadden het eerste halfjaar reeds bijna het geheele bedrag verbruikt, zoo dat er voor het tweeede halfjaar niet veel meer overschoot. We probeeren vol doende om geld te krijgen, maar als de belastingen steeds minder gaan opbren gen, weet de Minister op den duur ook niet meer waar hij 't geld vandaan moet halen. dhr. KOSTERMANS. Ik zeg niet dat er voldoende geld in de gemeentekas zit, maar wel in de bedrijven. Deze genieten steun op tarwe, bieten enz. Alles wordt machinaal afgewerkt en derhalve wordt er vrijwel geen cent arbeidsloon betaald. Laat de regeeering dan de machines be lasten, als ze geld tekort komt om de werkloozen te helpen. In den Haag zal men misschien den ken als wij die machines gaan belasten, maken wij het de boeren moeilijk, en als wij het de boeren moeilijk maken 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 56