5 4. 2 7. j',!« vader mag drie weken werken; van de 12 kinderen werken er op 't oogenblik 3; dus niet. Als-nu zoo'n man drie weken gewerkt heeft, moet hij nog een wacht- week maken voor hij weer steun krijgt. Ik hoop dat B. en W. nog eens met el kaar zullen overleggen, want werkelijk, deze maatregel kan niet door den beugel. Ik hoop dat er over een paar weken toch wat meer werk in de gemeente zal zijn. Wij hebben er onze medewerking aan verleend dat subsidie gegeven wordt in de loonen enz., alles met het oog op het algemeen belang van werkgever en werk nemer. Doch als ik zie dat er nu nog 60 pet. tot 70 pet. van de arbeiders werk loos op straat staat, dan meen ik dat het bij verschillende werkgevers meer te doen is om de gemeentekas leeg te plun deren, dan om werkgelegenheid te schep pen. VOORZ. We zullen de gevallen die U opnoemde in B. en W. bespreken en over wegen wat we alsnog kunnen doen. dhr. HERBERS. Ik wil niet in her haling treden doch sluit me geheel aan bij dhr. Delhez. dhr. van den BERGH. De toestanden worden verschrikkelijk; er zijn menschen die geen brood in huis hebben; zoo kan het toch niet langer meer. Over die maatregelen heb ik al veel klachten gehoord, waar moet het toch naar toe als de menschen zich niet meer kunnen kleeden of voeden. Een insect in de natuur kan zich nog voeden; de mensch niet meer. Bij de werkloozen wordt de band maar steeds verder aange haald. Maar op den duur gaat dat niet meer en dan springt de zaak. Zoo worden we gedreven naar het communisme. Bij de behandeling van de begrooting heb ik nog gezegd De een baadt zich in weelde, de ander zwemt in de armoede In Den Haag worden nog traktementen betaalt tot f 1000 per week-; ik heb er pas nog een voorbeeld van gelezen, maar tegelijkertijd maakt men de arbeiders het leven steeds zwaarder en moeilijker. Wat kan er toch van de menschen te recht komen wanneer ze zoo in 't nauw worden gedreven. dhr. KOSTERMANS. Ik vraag me af; zijn wij in onze gemeente niet wat te pas sief geweest tegenover de regeering. Gaat 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 55