52 op te dragen het verkoopen van de per- ceelen bouwgrond gelegen in de Kom- weide, zulks volgens de reeds eerder vast gestelde prijzen. B. en W. zullen bij iede ren verkoop overleg moeten plegen met de Commissie voor Openbare Werken. 7. VASTSTELLING EENER VER- KEERSVERORDENING. Aangezien de leden nog geen voldoende gelegenheid hadden het ontwerp dezer verordening te bestudeeren, wordt dit punt aangehouden tot de volgende ver gadering. In aansluiting op het principe besluit genomen in de vorige vergadering wordt thans z. h. s. onder goedkeuring van Ged. Staten besloten tot grondaankoop resp. aanvaarding van grond in de Biezen voor den aanleg van een weg aldaar en wel van M. Luijks een gedeelte van het perceel Sectie L 704 groot ongeveer 1200 M2 a f 0.20 per M2 Wed. van Wezel, een gedeelte van het perceel Sectie L no. 189 groot ongeveer 400 M2 a f 0.20 per M2 A. van Son, gedeelten van de perceelen Sectie L 186 en 187 groot 2400 M2. (waar van ongeveer 720 M2 gratis wordt afge staan) a f0.20 per M2. C. Schrauwen, gedeelten van de percee len Sectie L 218, 181, 182,, 185, 632, 179 en 229 groot ongeveer 3750 M2 (waarvan ongeveer 735 M2 gratis wordt afgestaan 1715 M2 a f 0.20 en de rest a f 0.15 per M2. D. van Loon een gedeelte van sectie L. no. 228 en 761 groot ongeveer 190 M2 gratis te aanvaarden. M. de Regt, gedeelte van Sectie L. nos. 230 en 239 groot ongeveer 250 M2 a f 0.15 per M2. P. van Tiggelen een gedeelte van sectie L no.s. 733 en 734 groot ongeveer 2950 M2 a f 0,20 per M2. VOORZ. schorst hierna de openbare vergadering waarna de Raad overgaat in besloten zitting. Na heropening door den VOORZITTER wordt de openbare vergadering voortgezet dhr. DELHEZ. Ik heb in den loop dezer week een onderhoud gehad met den Bur gemeester over het erwten plukken. De werkgevers vragen arbeiders om erwten te 8 2 ~J UtM i000

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 53