51 2 7. JÜM. tebestuur gewend om te trachten op die manier het geld dat hij hem nog schul dig was binnen te krijgen. We hebben op dat gebied steeds moeite met hem gehad. liet spijt me zeer dat ik dit in open bare raadsvergadering moet zeggen, maal ais 't een gezegd wordt moet 't ander ook gezegd worden. dhr. HERBERS. Als de man maar op gelijken voet behandeld wordt net als de anderen. Er zou eigenlijk eens een Com missie moeten worden ingesteld om de verschillende grieven die van Boxel heeft eens grondig te onderzoeken. VOORZ. Ons is steeds gebleken dat de klachten van van Boxel over het hoofd van den Vleeschkeuringsdienst totaal onge motiveerd waren. Het is zelfs zoo sterk dat ik van Boxel reeds in overweging heb moeten geven om zijn ontslag maar te vragen. dlvr. HERBERS. Maar we weten ook wie er boven hem staat. Dat is iemand die voor je is of tegen je. Een middenweg om iemand normaal te behandelen kent hij niet. VOORZ. De Commissie voor den Vleeschkeuringsdienst onderzoekt _iedere klacht die inkomt, doch van Boxel heeft vast niet te klagen. Z. h. s. wordt hierna besloten de ge- meentebegrooting en de begrootingen dei- bedrijven 1935 te wijzigen zooals door B. en W. wordt voorgesteld. 4. VASTSTELLING VERORDENING ALS BEDOELD IN ART. 208 DER GE MEENTEWET. g ,j Deze verordening wordt z. h. s. vast- '.^di/gesteid en zal aan Ged. Staten worden medegedeeld. 5. VERZOEK VAN DE GEITENFOK- VEREENIGING TE NOTENDAAL OM SUBSIDIE TOT DEKKING VAN EEN TEKORT GROOT f 15 Dit verzoek wordt om advies in han den der financieele commissie gesteld. 6. VERZOEK d.d. 25 JUNI 1936 van H. W. STEENBERGEN, ALHIER IN ZAKE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND IN DE KOMWEIDE. In verband met dit verzoek wordt z.h.s. besloten aan Burgemeester en Wethouders

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 52