2 7. J'JN.. 5 O e. Verzoek van de firma Oebr. Stark te Eindhoven om terugbetaling van liggelden (Stukken 23—24—30.) Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit verzoek aan te houden tot de volgende vergadering. •v. - 2. WIJZIGING DER ALGEMEENE POLITIEVERORDENING Stukken 31) Z. h. s. wordt besloten de „Algemeene Politieverordening voor de gemeente Steen bergen en Kruisland 1935" te wijzigen zooals door de Commissie voor de Straf verordeningen wordt voorgesteld, v 3. WIJZIGING GEMEENTE BEGROO 7 TING EN BEGROOTINGEN DER BE DRIJVEN 1935 dhr. HERBERS. Op de begrootings wij ziging komt onder volgnummer 1 voor -een post achterstallige inkomsten f 162.75 Dit bedrag schijnt afkomstig te zijn van den slager van het noodslachthuis voor nog te verhalen pensioen. Hoe staan die zaken nu eigenlijk. Wordt die man op gelijken voet behandeld met de anderen. Als voor andere ambtenaren vrijstelling van die inkoopsommen wegens pensioens bijdragen is verleend, moet dat voor hem ook gebeuren en als anderen een behoor lijke tijd krijgen om die inkoopsommen te voldoen, dan moet die slager ook den noodigen tijd worden gelaten. VOORZ. De achterstand wordt niet op korten termijn ingevorderd. Deze ambte naar wordt op precies dezelfde wijze be handeld als alle overigen. dhr. HERBERS. Wordt er dan bij de andere ambtenaren ook afgehouden VOORZ. Die andere ambtenaren heb ben op tijd betaald. dhr. HERBERS. Er zijn ambtenaren die reeds lang niet meer in gemeentedienst zijn en waarvoor de gemeente nu nog moet betalen. Ik blijf er op aandringen dat de slager van het noodslachthuis in ieder geval een behoorlijken termijn zal worden gegeven om de achterstand aan te zui veren. VOORZ. Die man wordt niet anders behandeld, dan de andere ambtenaren, doch het is iemand die slecht betaalt. We hebben met hem reeds veel moeite ge had om achterstallige huurschuld in te vorderen en verschillende particulieren heb ben zich reeds meermalen tot het gemeen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 51