4 9 2 7. j'jy '^q VOORZ. De termijn voor de inschrijvin gen is dikwijls zeer kort. Van de inschrij vingen die binnen komen moeten wij mede deeling doen aan den Raad, ook wan neer een geldschieter bericht $jat hij zijn aanvankelijk gedaan aanbod niet gestand kan blijven. Wil de Raad daarmee niet accoord gaan, dan is het ons ook goed. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Mijn heer Herbers gaat een beetje te ver. We weten allen dat op de geldmarkt de koer sen dagelijks wijziging ondergaan. En nu is het best mogelijk dat op het laatste moment door wijziging van een aanbie ding voor de gemeente nog een voordeel tje te behalen is. In dit geval keur ik zoo'n telefoontje toch wel goed. De aan merkingen van Ged. Staten zijn nl. van meening d at de leening tegen een rente percentage van 41/4 a pari te plaatsen is. Op|voorstei van then Voorz. wordt be sloten het nemen van een nieuw besluit voorloopig aan te houden en het besluit van 13 Mei 1936 in te trekken. c. Schrijven d.d. 2 Juni 1934 No. 4/162 F van het Gemeentebestuur van Bergen op Zoom inzake wijziging der gemeen schappelijke regeling bedoeld in art. 18 der Besmettelijke Ziektewet. Besloten wordt de regeling in dier voe ge te wijzigen dat de beslissing van ge schillen inzake de toepassing dezer ge meenschappelijke regeling niet aan de Kroon doch aan den Kantonrechter te Bergen op Zoom zal worden voorgelegd d. Verzoek d.d. 1 Mei 1936 van het bestuur der afdeeling Kruisland van den N. C. B. om subsidie in de kosten van een landbouwcursus (Stukken 2829) Door de financieele Commissie wordt /y geadviseerd de onkosten van dezen cursus (ytfOc-u+te—fóc. ad f 29.52 voor rekening der gemeente te nemen. dhr. van den BERGH. Ik kan mij ver eenigen met het rapport der financieele commissie en sluit me aan bij het voorstel om ook in dit geval de onkosten te ver goeden, vooral omdat ook verschillende minder gegoeden den cursus hebben ge volgd. Z. h. s. wordt overeenkomstig het ad vies der finantieele commissie besloten, de onkosten ad f29.52 voor rekening dei- gemeente te nemen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 50