2 2. JAN. 1935 oordeel van den Raad wordt gevraagd inzake een voorgenomen korting van 2Vs pet., op de salarissen van Burgemeesters, Secretarissen, Ontvangers en Wethouders in deze provincie (Stukken 3 4 5) Door het Hoofdbestuur van de ARKA wordt bij schrijven van 15 Januari 1936 tegen deze verlaging geprotesteerd. Door de Salaris-Commissie wordt in haar rapport van 14 Januari 1936 het vol gende medegedeeld De Commissie kan zich met de voor gestelde korting vereenigen, maar betreurt dat deze ook moeten worden toegepast op het salaris van den Ontvanger, aan gezien de bezoldiging dezer functionaris sen in vergelijking met die welke genoten wordt in andere provincies zeer aan den lagen kant is. De meerderheid der Commissie consta teert met verwondering dat waar de sala rissen van Burgemeester, Secretarissenen Ontvangers in Noord-Brabant aanzienlijk lager zijn dan in verschillende andere provincies, door Ged. Staten van Noord- Brabant toch nog een verlaging dezer salarissen wordt voorgesteld. De minderheid der Commissie is van meening dat in deze iedere provincie op zichzelf moet worden beoordeeld. De Commissie adviseert Uw Raad bo venstaande ter kennis van Ged. Staten te brengen. Z. h. s. wordt besloten het advies der Salaris-Commissie ter kennis van Ged. Staten te brengen. f. RAPPORT d.d. 26 Augustus 1935 van de Commissie voor Openbare Werken inzake classificatie van wegen. (Stukken no. 6) De Commissie is van meening dat di verse in d e gemeente gelegen wegen bé- hooren te worden geclassificeerd. Zij geeft derhalve den Raad in overweging Ged. Sta ten te verzoeken de bebouwde kom van Steenbergen te willen herzien in dier voege dat daarin ook worden opgenomen het dicht bebouwde gedeelte van het Doorne dijkje, de Stoofdijk tot aan den Rijksweg Molenweg, Kromme weg, Kruispoort tot Watertoren, Bergsche Weg tot Molenweg en Wouwsche straat. Na wijziging van de Kom zouden dan de Molenweg en de Kromme weg kunnen worden ingedeeld in de tweede klasse. dhr. HUIJSMANS. Wat is precies de be doeling van de uitbreiding van de Kom

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 4