48 2 7. JUN. Deze mededeelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. VOORZ. Destijds is verzuimd te be sluiten tot vaststelling van de notulen der vergaderingen van 20 Maart 1934 en 21 December 193# De goedkeuring dezer notulen werd aangehouden tot de Volgende vergade ring en alstoen werd er niet aan gedacht hierop terug te komen. B. en W. stellen thans voor ook deze notulen alsnog goed te keuren. Z.h.s. wordt hiertoe besloten 1. INGEKOMEN STUKKEN goedgekeurde raadsbesluiten. Besluit van Ged. Staten van 3 Juni 1936 G No. 130 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 13 Mei 1936 tot het aangaan eener Rekening Courant overeenkomst met de R.K. Steenbergsche Bouwvereeniging. Dit stuk wordt voor kennisgeving aan genomen. Schrijven d.d. 27 Mei 1936 G No. 110 van Ged. Staten inzake conversie geldleening groot f136000, (Stukken no. 27.) Ged. Staten dringen er op aan te trach ten om bij een rentepercentage van 4Vi de leening tegen pari koers geplaatst te krijgen. VOORZ. liet beste is dat we nu kalm aan doen en wachten tot de positie op de geldmarkt wat gunstiger is. We kunnen deze conversie tot September of October 'tfiitstellen. dhr. HERBERS. Ik heb met genoegen vernomen dat Ged. Staten aanmerkingen op dit raadsbesluit maken. Wanneer wij een geldleening aangaan worden schrifte lijke aanbiedingen gevraagd doch op het laatste nippertje voor de raadsvergadering komt er nog even een telefoontje dat het aanbod nog gewijzigd moet worden. Dat zijn geen juiste praktijken. Juist met het oog hierop wilde ik ook aanmerkingen ma ken op de notulen van de vorige vergade ring want ik heb mij toen tegen het be sluit verklaard maar dit blijkt niet uit de notulen. Wanneer het echter nog meer voorkomt dat een geldschieter op het laatste moment zijn aanbod nog wijzigt, zal ik nooit meer voor het besluit stem men. 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 49