Zaterdag 27 Juni 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren P. J. C. Swagemakers en A. G. J. Moors, Wethou ders, P. van den Bergh, Chr. Herbers, Adre. Jochems, M. P. Overheijden, K- Ruij ten, W. van den Kieboom, Jac. Delhez, A. j. van Nieuwenhuijzen en P. Koster mans. Afwezig de heeren L. M. A. van Loon en M. Huijsmans. VOORZITTER de Burgemeester. Secretaris M. A. Hellemons, waarn. VOORZ. opent de vergadering. Aangezien op de notulen der openbare vergadering van 13 Mei 1936 overeen komstig het Reglement van Orde geen aanmerkingen Zijn ingekomen stelt de VOORZ. voor deze notulen ongewijzigd goed te keuren en vast, te stellen. dhr. HERBERS. Ik heb geen gelegen heid gehad om aanmerkingen op deze notulen in te dienen. Door drukke bezig heden was de tijd van 10 dagen die daarvoor is gesteld, ditmaal voor mij te kort. Ik zou daarom willen voorstellen de goedkeuring dezer notulen aan te houden tot de volgende vergadering. VOORZ. Hiertegen moet ik bezwaar maken. U heeft evenals de andere leden een tijd van 10 dagen gehad en dezen termijn steunt op het Reglement van Orde dhr. HERBERS. Ik zal hier in de ver gadering verdere opmerkingen achterwege laten, doch ik zou U willen vragen deze notulen aan te houden tot de volgende vergadering. VOORZ. Doet U dan een schriftelijk voorstel tot Wijziging van het Reglement van Orde. dhr. HERBERS. zal dit tegen de vol gende vergadering doen. De notulen der vergadering van 13 Mei 1936 worden vervolgens z. h. s. ongewij zigd goedgekeurd en vastgesteld. VOORZ. doet vervolgens mededeeling van een kennisgeving der heeren Huijs mans en van Loon dat zij verhinderd zijn de vergadering van heden bij te wonen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 48