'1 3. All IH35 5 fabriek „Wouw'' te Wouw en „Het An- - ker' te Roosendaal zal in de kosten van aanleg van dezen weg een subsidie wor den gevraagd. dhr. VAN DEN KIEBOOM. In de vergadering van 18 Maart j.l. zijn de verzoeken van adressanten voor vervoer van leerplichtige kinderen toegestaan. Nu is mij een klacht ter oore ge komen, dat de vervoerkosten van J. Huis mans F 74 niet wordt uitgekeerd, omdat de school voor Buitengewoon lager On derwijs niet onder art. 13 van de Lager onderwijswet wordt begrepen. Is het nu niet mogelijk, dat de Raad besluit om toch de vervoerkosten van 't zoontje van Huismans toe te staan. Ik vind het zoo jammer, dat van zoo'n huisgezin een beetje achterlijk kind zoo moet blijven loopen, terwijl toch net Hoofd der school voor Buitengewoon La ger Onderwijs heeft verklaard, dat van het zoontje van Huijsmans nog een bruik baar mensch is te maken. M. de Voorzitter. Ik hoop van harte, de Raad in dezen iets zal kunnen ien willen doen, om ook de vervoerkosten van dit kind te vergoeden, aangezien dit meer in goeden geest zal zijn, daar Huismans ook nogal werkloos is en vader van een groot gezin. VOORZ. Wanneer de wet uitbetaling toestaat, zal deze zeker plaats hebben. Ik zal het geval onderzoeken. dhr. VAN DEN BERGH. Ik meende dat ingevolge een Raadsbesluit van eeni- ge vergaderingen geleden, alle vergoedin gen ingevolge art. 13 der L. O.-wet zou den worden gelijk gesteld. Ik ken echter in Kruisland iemand, zekere v. d. Broek, die nog maar f8 krijgt. VOORZ. De vergoedingsbedragen zijn ook inderdaad gelijkgesteld, maar we zijn niet bevoegd een vergoeding die in be roep is vastgesteld, door een hooger or gaan, te gaan wijzigen. Dit laatste is met van den Broek het geval. dhr. JOCHEMS. vraagt de route van de vuilniskar te Kruisland wat uit te breiden. VOORZ. zal dit bespreken met de Ge meente-architect. dhr. HIJSMANS bepleit verbetering var de Wipstraat. dhr. VAN NIEUWENHIJZEN idem van den Stoofdijk voor zoover betreft het gedeelte vanaf het watergemaal tot de tramremise der R.T.M. dhr. VAN DEN KIEBOOM dringt aan op verbetering van den weg over Noten- daal naar Nieuw-Vosmeer. 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 46