4 4 13. hei m Dit wordt ook door de Commissie voor Openbare werken geadviseerd. Z. n. s. wordt conform het advies der Commissie besloten. 9. WIJZIGING LEGES-VERORDENING Dit onderwerp wordt tot de volgende vergadering aangehouden. 10 VERZOEK van het Bestuur der Bijzonder scholen van G.L.O. en U.L.O. van het Ned. Weeshuis om medewerking voor den bouw eener rijwielbewaarplaats. dhr. HERBERS. Dergelijke werken wor den in den regel veel te duur uitgevoerd De gemeente kon goedkooper uit zijn, als ze zelf het werk uitvoerde. VOORZ. B. enW. plegen overleg met het schoolbestuur, dat een begrooting in zenden moet. Blijkt dat deze te hoog is, dan kunnen B. en W. zelf de aan besteding doen, ot zelt 't werk uitvoeren. dhr. HERBERS. Ik stel voor dat B. en W. zich met de uitvoering van dit werk zullen belasten. VOORZ. Die bevoegdheid heeft de Raad niet. De Raad kan alleen besluiten om al of niet medewerking te verleenen. Z.h.s. wordt besloten de gevraagde me dewerking te verleenen. 11 VERZOEK dd. 1 Mei 1936 van de afdeeling Kruisland van den N. C.B. om een subsidie ad f29.52 voor een gehouden landbouwcursus. Dit verzoek wordt om advies in han den der financieele commissie gesteld. De Voorzitter schorst hierna de open bare vergadering, waarna de Raad over gaat in besloten zitting. Na heropening wordt besloten over te gaan tot verbetering van den weg in de Biezen, waarna de volgende besluiten wor den genomen a tot aankoop van den benoodigden grond ad f 0.20 per M2 van Wed. M. van Wezel, D 36 M. Luijks, D 32, Jac. Doggen, Adr. van Son, C. Schrauwen, G. I. de Regt en P. M. Nuijten. b tot aankoop van den benoodigden grond ad f 0.15 per M2 van G. J. de Regt D 324, C. Kerstens. c tot het aanvaarden van de gratis beschikbaar gestelde grond van C. J. van Loon, D. van Loon, C. Schrau wen, C. Gommeren, J. C. Koen, S. van den Berg, M. Huijsmans, M. de Regt, Adr. van Son, C. Schrauwen. Aan het waterschap „De Gewijzigde Cruijslands Polders" en de Coöp. Melk- >5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 45