I a? 43 13. |9? - t&Zu Sfacdsf yrj 4** !A^4/f^yfi,4ué. dhr. HERBERS. Ik wil op de scholen zooveel mogelijk bezuinigen. Ik heb lie ver dat de kinderen op school zitten met een volle buik met eten dan in mooie lokalen, met andere woorden, we kunnen dat geld beter voor andere doeleinden gebruiken. dhr. DELHEZ. Ik heb gezien dat ook mijn naam onder het rapport van de fi- nancieele Commissie staat, maar ik moei den raad opmerken dat ik de vergadering der commissie waarin deze zaak is be handeld niet kon bijwonen. Ik wil U echter wel zeggen dat ik het niet met de Commissie eens ben. dhr. van NIEUWENHUIJZEN, zet uit een dat het minimumbedrag van admini stratiekosten voor sommige scholen ver laagd kan worden, zooals dat in het rap port is aangegeven. VOORZ. Dit zou bij de eerstvolgende den gezien. begrooting onder de oogen kunnen wor Z. h. s. wordt vervolgens conform het advies der financieele commissie besloten 6. AANKOOP VAN O ROND VOOR DEN AANLEG VAN EEN WEG IN DE BIEZEN. Deze aangelegenheid zal eerst in be sloten zitting worden besproken. 7. WIJZIGING BEGROOTING 1935 Z. h. s. worden besloten onder goed keuring van Ged. Staten de begrooting 1935 te wijzigen, zooals door B. en W. wordt voorgesteld. 8. TOETREDING COMMISSIE WEL STANDSTOEZICHT IN WEST NOORD- BRABANT. VOORZ. De vorige vergadering zijn we overeengekomen om deze vergadering een besluit te nemen. dhr. HERBERS. Neen, de zaak is aan vankelijk voor zes maanden uitgesteld, ten einde in andere gemeenten eens te zien hoe dit toezicht werkt, en alsdan zou worden uitgemaakt of we al dan niet zou den aansluiten. We moeten eerst nog eens elders inlichtingen inwinnen, alvorens we ons aansluiten. dhr. SWAGEMAKERS. Laat dan de Commissie in andere gemeenten nog eens een onderzoek instellen, waarna wij de volgende vergadering kunnen besluiten. '1 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 44