1 3. MEI wegens administratiekosten indient, wordt dan het bedrag daarvan gekort op het te veel genotene VOORZ. antwoordt bevestigend. dhr. HERBERS. Bij het nazien der reke ningen is me gebleken dat sommige schoolbesturen hun administratie zeer cor rect voeren, terwijl dat bij anderen heel wat te wenschen overlaat. De menschen die van de schoolbesturen gelden ontvan gen, moet men toch een kwitantie laten teekenen; anders is er geen enkel bewijs. Ik zal me er echter wel voor wachten op deze zaak verder in te gaan. Drie jaar geleden heb ik eens een aanmerking ge maakt, op de rekening van een school bestuur, en wal ik toen allemaal naar mijn hoofd geslingerd kreeg is niet te beschrijven. Drie jaar lang hebben ze me als bloedhonden achterna gezeten. En hoe is het nu dit jaar weer gegaan? Voor een klein bagatel wordt getracht in de pers de raadsleden naar beneden te halen Dat noemen die menschen opvoedkunde. Maar ik zeg dai het ongepast is; hel komt niet te pas dat menschen die voor hun eigen belang opkomen, raadsleden die hier zitten voor het algemeen belang omlaag te halen. De schoolbesturen zijn voor dergelijke praktijken moreel verant woordelijk, en deze moeten weten dat een zoodanig optreden niet aangaat. Ik heb nog liever met een communist te doen, dan met zulke menschen; een communist schiet je dood, maar deze menschen vermoorden je innerlijk. VOORZ. Zou U niet tot de orde terug keeren. dhr. HERBERS. Ik heb U naar aanlei ding van Het voorstel van den heer van den Bergh in de vorige vergadering ge daan, nog een vraag gesteld, namelijk hoe veel tengevolge van het aannemen van dit voorstel de meerdere kosten voor de gemeente zouden bedragen. Toen ik die vraag stelde wist ik nog niet dat deze vergadering d e drie jaarlijksche afrekening zou plaats hebben. Wilt U misschien die vraag nu even beantwoorden VOORZITTER. De meerdere uitgaven tengevolge van dit voorstel bedragen voor 1936 80 pet. van 1358y2 x 14 cent is f 152.15 en voor 1934, het jaar waarvoor de vergoeding is vastgesteld 1382V2 x 14 cent is f 193,55 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 43