40 $QO 13..MEI m CONVERSIEGELDLEENING GROOT f 136000 VOORZ. Door deze conversie wordt voor de gemeente een voordeel behaald van f3141,87 Z. h. s. wordt besloten deze leening te converteeren bij de N.V. Mij voor Ge- meente-crediet te Amsterdam tegen den koers van 98Va pet. rente 4Vi pet. 5. DRIEJAARLIJKSCHE AFREKENING BIJZONDERE SCHOLEN. (Stukken no. 26) Door de financieele Commissie wordt in haar rapport van 12 Mei 1936 het volgende medegedeeld De Financieele Commissie heeft de be wijsstukken tot staving der uitgaven in het belang van het onderwijs door de na te noemen schoolbesturen gedaan, onder zocht. Het is de Commissie opgevallen, dat sommige schoolbesturen de bewijsstukken doen vergezeld gaan van een nauwkeuri- gen verzamelstaat van uitgaven, waardoor liet overzicht wordt vergemakkelijkt, ter wijl weer andere schoolbesturen hun kwi tanties zonder eenige recapitulatie inzon den. Zooals Uw raad bekend is, wordt inge volge een afzonderlijk raadsbesluit aan de schoolbesturen een vergoeding voor admi nistratiekosten toegekend. Deze vergoe ding bedraagt f0.50 per leerling met een minimum van f 100 en een maximum van f200. De Commissie is ervan overtuigd, dat een bepaald minimumbedrag moet worden gehandhaafd, daar ook kleine scholen noodzakelijke uitgaven voor admi nistratie hebben te doen. Wel is de Com missie van meening, dat het thans gel dende minimumbedrag ad f 100 voor ver- laging in aanmerking komt. De Commissie heeft verder bemerkt, dat de uitgaven voor administratiekosten porti e.d. voor de verschillende scholen zeer uiteenloopen. De uitkosten van het onderzoek worden in volgenden staat weergegeven. 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 41