- O O J 1 3. r1 El H33 3. VASTSTELLING RECHTSPOSITIE REGLEMENT, SECRETARIS, ONTVAN GER EN AMBTENAREN VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. VOORZ. De vorige vergadering zijn deze reglementen aangehouden, opdat de leden een en ander nog eens wilden be stuceeren. We zullen nu eerst behandelen het rechtspositiereglement van den Secre taris. dhr HERBERS. Na artikel 40, wordt in- gelascht een nieuw artikel 40bis luidende: „Wanneer door invoering van dit regle ment bestaande aanspraken zouden ver vallen, of in bestaande toestanden wijzi ging zou worden gebracht, blijven deze aanspraken of toestanden van kracht. Ik ben tegen deze bepaling, doch fei telijk ben ik tegen het geheele reglement Als je tegenwoordig de kranten leest, ze krijgen allen maar eervol ontslag, én een paar dagen later gaan ze de gevangenis in Verder worden weer die nevenbetrekkin gen en bijbaantjes gehandhaafd, de leef tijdsgrens. wordt niet ingevoerd enz., en zoo gaat men maar door. Ik ben er tegen Wanneer er een nieuw reglement tot stand komt, moet er ook een nieuwe toestand komen, maar men blijft hier met het oude maar voortsukkelen. Ik zal er geen voor stel van maken. VOORZ. LI mag gerust een voorstel doen. dhr. HERBERS. Neen, ik zit hier al lang genoeg, en heb voldoende routine om te voorzien wat er met zoo'n voorstel gebeurt. Daar begin ik niet aan. VOORZ. U mag gerust Uw meening zeggen, maar U moet het een ander niet kwalijk nemen als die ook zijn meening zegt. De rechtspositiereglementen van Secre taris, Ontvanger, en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden hierna z. h. s. aangenomen. De heer Herbers verlangt aanteekening dat hij zich tegen deze regie meuten heeft verklaard. J 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 40