1 3. MEI i?33 Herbers was er aanvankelijk tegen, maar vier of vijf vergaderingen later is hij teruggekomen o£> zijn standpunt. dhr. HERBERS. Wat mijnheer Swage makers zegt, is niet juist. Ik heb steeds beweerd dat iemand die aan een verhar den weg woont, in de belasting moet be trokken worden, onverschillig wie die weg onderhoudt. Maar destijds was het een persoonlijke kwestie, en daarom stemde ik tegen. dhr SWAGEMAKERS. Wanneer het geen persoonlijke kwestie was geweest, dan had Kruisland lieelemaal niets betaald Ik stel voor om voor de rioleering het per centage met 2 pet., te brengen. VOORZITTER, brengt de heffingsver ordening artikelsgewijze is stemming. Met algemeene stemmen worden aange nomen de artikelen 1, 2 en 3. Artikel 4. Het voorstel van dhr. Swagernakers om in sub 4 van dit artikel het percentage voor de rioleering te bepalen op 3 wordt gesteund door dhr. Jochems. In stemming- gebracht wordt dit voorstel verworpen met 3 tegen 8 stemmen. Voor stemden de heeren Jochems, Ruij ten en Swagernakers. Tegen de heeren Herbers, Huijsmans Overheijden, van den Kieboom, Delhez, van Nieuwenhuijzen, Kostermans en van den Bergh. Art. 4 en art. 5 worden met algemeene stemmen aangenomen. Art. 6 dhr. SWAGEMAKERS vraagt stemming Vóór stemden de heeren Herbers, Huijsmans, Overheijden, Jochems, van den Kieboom, Delhez, van Nieuwenhuijzen, Kostermans en van den Berghh. Tegen oe heeren Ruijten en Swage rnakers. Art. 6 is dus aangenomen met 0 tegen stemmen. De artikelen 7 t/m 14 alsmede de ver ordening 'in haar geheel worden vervol gens met algemeene stemmen aangeno men. De heer Swagernakers verzoekt aan teekening dal hij tegen deze verordening is. De invorderings-verordening wordt ver volgens z. h. s. aangenomen. 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 39