1 3. HEI ras de zaak besproken werd was men niet precies eenstemmig over de vraag of de rioleering te zwaar belast is of niet. Men is toen tot de overtuiging gekomen dat de belasting voor de rioleering niet te laag was, en ik geloof dat we nu de zaak ©enigszins gaan verwarren. Wanneer later mocht blijken dat de opbrengst van de straatbelasting niet vol doende is, dan zouden we de rioleering nog eens kunnen bezien. Ik zou daarom den Raad willen voorstellen het ontwerp aan te nemen, zooals het thans wordt aangeboden, en later eventueel de riolee ring nog eens te bezien. VOORZ. Daartoe bestond steeds de ge tegenheid, de financieele commissie kan steeds met een wijzigingsvoorstel komen. Doch U wil wellicht liever reeds nu een principe-besluit van den Raad, en dit kan ik U niet aanraden. Het einde dei- discussies zal dan niet te overzien zijn. dhr. van N1EUWENHUIJZEN. Ik wi! ook de verordening aannemen zooals ze thans wordt voorgesteld doch in de toe komst de rioleering nog eens bezien. dhr. van den BERGH. Zijn er veel aan sluitingen op de rioleering. VOORZ. Nog lang niet allen zijn aan gesloten. De meer conservatieven blijven nog bij den ouden toestand. dhr. RU IJ EEN. Punt 2 van art. 4, „wan neer de weg alleen verlichting heeft." Hoe wordt dat bedoeld Er zijn wegen, waar wel een electrisch net is aangelegd, docii waar men geen straatverlichting heeft. VOORZ. In 't laatste geval worden de eigendommen ook niet belast. dhr. SWAGEMAKERS. Ik kan me met het voorste! van dhr. van Nieuwenhuijzen niet vereenigen. Het staat voor mij vast, dat men in Kruisland wel zooveel geld zal weten te vinden, dat men er komt. Het is niet billijk dat men achteraf gaat zeg gen Wat het meeste geld gekost heeft, zullen we aanvullend belasten". Daardoor geeft men ook de zwakheid van zijn standpunt te kennen. Bracht men de rioleering op 4 pet., dit zou niet meer dan billijk zijn geweest dan had men rente en aflossing vrij, en zoo was aanvankelijk ook het principe van den Raad, maar de heereri zijn terugge krabbeld. Dat is niet juist. Ook mijnheer 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 38