1 3. i!E| !T}<3 3 O dan kan men spreken van een hooge be lasting, dan wordt het geld, maar hier schreeuwen ze voor f4 a f5 per jaar als een varken. En om nu te zeggen, er moet f2000 zijn en dat zullen we bij de buitenmenschen gaan halen dat is vreeselijk onbillijk. En fin, Oe hebt de macht en daar staat alles voor stil. dhr. HERBERS. Hier wordt gesproken dat de rioleering voor de menschen zoo'n bagatel kost, maar de heeren vergeten dan toch de aansluitingskosten. De men schen kunnen het haast niet betalen. Die aansluitingskosten bedragen soms f150 tot f 200 en de menschen weten eenvoudig niet waar ze het geld vandaan moeten halen. En nu kan men zeggen, dat ze die kosten maar eens hebben te betalen, maar ze kunnen het geld toch niet uit de lucht grijpen. Het komt voor dat men vanaf een achterplaats, de keuken, een kamer, en den gang moet opbreken om de aanslui ling tot stand te brengen. Ge moet niet vragen wat dat allemaal kost. We zitten hier niet in een polder, waar men meestal volop grond beschikbaar heeft. dhr. van den BEROH. Ik zou een paar vragen willen stellen. Zijn de kosten van aansluiting geheel voor rekening van den betrokkene Aansluiting op de rioleering is toch niet verplicht VOORZ. De kosten van aansluiting zijn geheel voor rekening van den eigenaar van het betrokken perceel. Aansluiting is niet verplicht, doch wanneer niet wordt aangesloten is toch de rioolbelasting ver schuldigd. dhr. SWAGF.MAKERS. Dat zegt toch immers niets. Die kosten van aansluiting behoeven ze maar een keer te betalen. dhr. van den BERGH. Wordt de aan slag berekend naar de kadastrale huur waarde VOORZ. Ja. dhr. van den BERGH. Hoeveel bedraagt nu de rioolbelasting gemiddeld voor een burgerwoning. VOORZ. Dit houdt natuurlijk verband met de kadastrale huurwaarde. Voor de gemiddelde burgerwoning bedraagt de be lasting f4 a f4.50 dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Toen 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 37