3 5 1 3. f'EI R<3 gen weten ook niet waar ze het geld van daan moeten halen. Wij zijn begonnen met verharde wegen aan te leggen, zonder de Polderbesturen iets te vragen. En nu dit eenmaal gebeurd is, moet er geld zijn. De menschen heb ben geroepen, dat ze in den modder zit ten, dat er geholpen moest worden en dat de toestand onhoudbaar was, enz. Nu er verbeteringen zijn aangebracht, moet men, er ook niet tegen op zien daarvoor een billijke bijdrage te betalen. De kadastrale huurwaarde van de lan derijen is zeer laag, en ik geloof dat we nu een billijke oplossing hebben gevon den. dhr. DELHEZ. Ik kan volkomen ac- coord gaan met het gesprokene door de andere leden der financieele Commissie Na lang overwegen en rijp beraad zijn we tot een overeenkomst gekomen. Het valt niet mee om menschen te belasten, en die niet meer kunnen betalen, de menschen hier in Steenbergen zitten reeds met zware lasten. De Kom van Steenbergen betaalt het leeuwenaandeel in de straatbelasting. De financieele commis sie heeft ook al het mogelijke gedaan om een regeling l e treffen die voor den Raad aanvaardbaar is. Ik geloof dat we dit ont werp billijk moeten achten. dhr. JOCHEMS. Ik hoor hier dat de bewoners van Steenbergen voor de riolee- ring veel moeten betalen, maar vóór die rioleering er was, moesten ze toch ook betalen voor het ruimen van hun putten en wellicht nog meer. Ik geloof dat men in Steenbergen meer voordeel dan na deel heeft van de rioleering. dhr. SWAGEMAKERS. De financieele commissie zegt dat de belasting voor Steenbergen zoo hoog is; ik vind ze kin derachtig laag. De heer Jochems slaat den spijker juist op den kop. Voor de rioleering, die rond f 50000 gekost heeft, werd aangelegd betaalden de menschen hier zeker zoo veel voor het ophalen van faecaliën en het ruimen van hun putten. Ik blijf er bij dat de straatbelasting min stens rente en aflossing van de rioleering zou moeten opbrengen, en dan is ze nog laag. Als polderwegen worden verhard en men moet aan het waterschap een be lasting van b.v, f8 per H.A. betalen, 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 36