O 2 1 3. MEI getroffen. Ook de omgeving van Steenber gen en o.a. de Stoofdijk valt daardoor onder de belasting. Kruisland heeft nu eenmaal die provin dale wegen. Waren die er niet dan zouden er toch andere moeten zijn. En of nu het onderhoud van een weg betaald wordt door de provincie of door de gemeente, blijft voor de betrokkenen toch hetzelfde Ook de rioleering is in de Commissie nog eens uitvoerig besproken. Er heersch te eenig verschil van meening over de vraag of het daarvoor gestelde percentage hoog was. Na rijp beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat het thans gestelde percentage billijk is. dhr. HERBERS. In de vorige vergade ring is door U gezegd dat de rioleering f10.000 gekost heeft; de heer Swage - makers beweerde van f53000. Ik heb ter zijde vernomen dat de kosten inderdaad f53000 bedragen hebben. Is dat zoo? YOORZ. Ik ken de cijfers momenteel niet precies. Ze zijn echter aan de leden verstrekt. dhr. HERBERS. Ik heb de cijfers niet gezien, maar ik moet opmerken, dat het noodzakelijk is dat wij hier juiste geere* vens krijgen. De raad heeft destijds besloten- om wegen te verharden; ik heb gewaar schuwd tegen de kosten en nu dat een maal gebeurd is, moet er geld zijn. Daar voor is de straatbelasting opgezet. Ik ben er altijd voor geweest, om iemand die aan een verharden weg woont, onverschil lig of die weg wordt onderhouden door de provincie of de gemeente, in de belas ting te betrekken. De betrokkene profiteert in i eder geval van zoo'n weg, en daar gaat het om. Wie de kosten betaalt, rijk, pro vincie of gemeente, komt er voor hem niet op aan De vorige keer heb ik tegen de ver ordening gestemd, omdat er toen iets persoonlijks inzat. Dit was echter niet zuiver. En wat nu die provinciale wegen aan gaat, d e kom van Steenbergen betaalt van de f 9000 die de straatbelasting opbrengt reeds ongeveer f6500. De menschen hier in Steenbergen zijn toch reeds terdege ge drukt en het gaat niet aan hen nog zwaar der te belasten. De inwoners van Steenber

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 35