q q 1 3. MEI !S38 7 rioleering werd verhoogd. De Voorzitter gaf te kennen dat dit niet kon, maar de heer Moors en ikzelf hebben wel degelijk te kennen gegeven dat het gewenscht is V de rioleering hooger te belasten. Over dat meeningsverschil gaat het nu. De financieele Commissie schrijft echter dat wijziging dient te worden ge bracht in art. 7 dat betrekking heeft op ongebouwde eigendommen gelegen aan wegen bij partikulieren of waterschappen in onderhoud. Men kan toch op zijn vin gers uittellen dat daarvoor geen tweede vergadering noodig was. Dit artikel zou toch wel zijn gevallen. De rioleering is echter een andere kwes tie. De vorige vergadering zijn door mij cijfers genoemd die door den Voorzitter werden bestreden. Ik had nu toch ge dacht dat diegene die de juiste uiteenzet ting gaf, ook wel in het gelijk zou wor den gesteld. Maar niets daarvan Ik heb uiteengezet dat de belasting voor de rioleering ongeveer f900 opbrengt, en dat de kosten veel hooger zijn, zulks 'n tegenstelling tot een andere redeneering volgens welke voor de rioleering eigen lijk teveel wordt gevraagd. Een belasting voor de rioleering, zoo danig dat minstens rente en aflossing wer den vergoed, was rechtvaardig geweest, Het gaat toch niet aan om de bewoners van Kruisland te belasten en de menschen hier, die de rioleering hebben en daarvan profiteeren, niet. De zaak is eigenlijk deze, was de rioleering er niet gekomen en de andere wegen die rond Steenbergen zijn aangelegd ook niet, dan was er ook de Straatbelasting niet gekomen. Het gaat nu toch niet aan, om Kruisland maar te laten betalen. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Ik moet opmerken dat toch wel eenige wijziging in het voorstel der financieele commissie heeft plaats gevonden. Het vorige ontwerp sprak ook van landerijen die niet aan ge meentewegen liggen; deze zijn thans ge schrapt. We zijn van meening dat we er met een heffing van 1 pet. voor de on gebouwde eigendommen wel zullen komen Ten aanzien van de provinciale wegen is het percentage gebracht op 3; de Com missie meent dat die wegen er niet buiten mogen blijven. Het is onjuist voor te stellen dat hierdoor alleen Kruisland wordt 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 34