32 .1.3. HEI m A met de commissie vergaderd en deze laat ste heeft dienaangaande een rapport uit gebracht. dhr. SWAGEMAKERS. Het is de derde maal dat deze verordening hier wordt besproken. De vorige vergadering is be sloten het ontwerp wederom in handen van B. en W. te stellen die hierover met de financieele commissie nader zouden beraadslagen. Ik heb het advies der financieele com missie ingezien en ik moet zeggen ,,Het kan me in het geheel niet bevredigen!" De heereri willen de belasting halen, waar ze niet gehaald moet worden. De Commissie wijkt geheel af van een billijk beginsel, n.l. dat de ingezetenen die van de verbeteringen het meest profi- teeren, daaraan ook allereerst moeten be talen. De vorige vergadering is de behandeling van deze verordening afgestuit op de rioleering; hieromtrent bestond een mee ningsverschil tusschen de Voorzitter en ondergeteekende. Nu had ik stellig ver wacht dat de besprekingen die de finan cieele commissie met B. en W. heeft gevoerd wel eenig resultaat zouden af werpen, doch de financieele commissie houdt halstar rig vast aan haar opvatting dat de rioleering niet zwaarder mag wor den belast. En nu verwondert het me toch sterk dat het tekort van f 2000 dat we op de begrooting nog hebben, juist buiten de kom van Steenbergen moet worden gevonden De rnenschen d ie buiten Steenbergen wonen moeten dat betalen en voornamelijk Kruisland. Men heeft de provinciale we gen in de belastingverordening opgeno men en zoodoende beslaat men geheel Kruisland. Met een dergelijke politiek kan ik me niet vereenigen. Ik wil ook nog even wijzen op het onderhoud dat de financieele commissie met B. en W. heeft gehad. De vorige keer,, nu ongeveer drie jaar geleden, heeft de Commissie bepaald een mislei dend rapport uitgebracht. Thans kan men niet direct spreken van een mis leidend rapport, maar wel van een on juist. De financieele Commissie heeft het onderhoud met B. en \V. niet zuiver weer gegeven. B. en W. hadden geen enkel be zwaar dat ook het percentage voor de 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 33