1 D "5 O 1 1 3. HEI !H3t inzake deponeering van gelden der R.K. Steenbergsche Bouwvereeniging. Nadat aan dhr. van Nieuwenhuijzen het betrekkelijke raadsbesluit is medege deeld, wordt dj it stuk voor kennisgeving aangenomen. c. AANMERKINGEN van Ged. Sta ten op het raadsbesluit van 18 Maart 1936 tot het aangaan eener geldleening groot f24000 Dit stuk wordt voor kennisgeving aan genomen. d. VERZOEK d .d. 16 Maart 1936 van Mej. J. E. Koelman, om compensatie van te Steenbergen (stukken no. 21) Dit verzoek wordt om advies in handen der Salaris-Commissie gesteld. e. VERZOEK d.d. 8 April 1936 van A. J. Noorddijk om vrij vervoer voor zijn in den leerplichtigen leeftijd vallende kind Aartje Jannetje Noorddijk naar de bijzon dere school van het N. H. Weeshuis te Steenbergen (stukken no. 2) Z. h. s. wordt besloten vrij vervoer voor rekening der gemeente per autobus van de B.B.A. te verkenen. VERZOEK d.d. 17 April 1936 van C. Meulpolder H 156 om toekenning van een vergoeding ingevolge artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920, voor het vervoer zij ner in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen naar de Bijzondere christelijke school te Anna Jacoba Polder (Stukken 2222a. Z. h. s. wordt besloten de op dit ver voer vallende kosten voor rekening der ge meente te nemen, mits dit vervoer ge schiedt door de thans daarvoor door het schoolbestuur aangewezen onderneming. f. VERZOEKEN van de Gebr. H. en A. Stark Aannemersbedrijf te Eindhoven om restitutie van liggelden (Stukken 23 —24.) Deze verzoeken worden om advies in handen der financieele commissie gesteld 2. VASTSTELLING VERORDENING STRAATBELASTING. VOORZ. De vorige vergadering is dit ontwerp aangehouden en nogmaals ge steld in handen van B. en W. en 1de financieele commissie. B. en W. hebben

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 32