30 Woensdag 13 Mei 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren Chr. Herbers, M. Huijsmans, M. Overheijden, A. Jo- chems, A. Ruijten; W. van den Kieboom, Jac. Delhez, A. J. van Nieuwenhuijzen, P. Kostermans, P. van den Bergh, en P. J. C. Swagemakers (Wethouder.) Afwezig de heeren A. G. Moors, (wetli.) en L. M. A. van Loon. Voorzitterde Burgemeester. Secretaris J. L. M. Jurgers. De VOORZITTER opent de vergadering waarna de notulen der openbare vergade ring van 18 Maart 1936, waarop geen aan merkingen zijn ingekomen, ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. VOORZ. doet mededeeling van een ken nisgeving van verhindering tot bijwoning dezer vergadering van de heeren L. M. A. van Loon en A. G. Moors. Deze mededeelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. 1. Ingekomen stukken a. Goedgekeurde raadsbesluiten. 1. Besluit van Ged. Staten d.d. 6 Mei 1936 G No. 342 tot goedkeuring van de Gemeen tebegroo ting 1936. 2. Besluit van Ged. Staten d.d. 29 April 1936 G No. 205 houdende goedkeu ring van het raadsbesluit van 18 Maart 1936 tot wijziging der gemeentebegrooting 1935. 3. Besluit van Ged. Staten d.d. 15 April 1936 G No. 123 houdende goedkeu ring van hel raadsbesluit van 18 Maart 1936 tot verkoop van grond aan J. P. Suij kerbuijk. 4. Besluit van Ged. Staten d.d. 25 Maart 1936 G No. 382 waarbij B. en W. machtiging wordt verleend om uit de posten der begrooting 1936 uitgaven te doen tot de helft der geraamde bedragen voor zoover daartegen door Ged. Staten geen bedenkingen zijn gemaakt. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. b. SCHRIJVEN d.d. 8 April 1936 G No. 15 111 Afdeeling van Ged. Staten

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 31