1 3. MPT. !°3R beteren, doch dit wordt hem belet door den opzichter van den Provincialen Water staat. dhr. HERBERS vraagt maatregelen te nemen, opdat de bewoners van de Biesen uit hun isolement zullen worden verlost. VOORZ. antwoordt dat deze bewoners Vrijdag a.s. met B. en W. komen con- fereeren. dhr. KOSTERMANS vraagt naar politie toezicnt op de leegstaande woningen der R.K. Bouwvereeniging, waaraan herhaal delijk vernielingen worden gepleegd. VOORZ. antwoordt dat de R.K. Bouw vereeniging op de eerste plaats zelf voor de bescherming van haar eigendommen heeft te zorgen. De politie zal toezicht houden, maar kan niet voortdurend bij deze leegstaande woningen worden ge posteerd. Bovendien kan alleen dan pro ces-verbaal worden opgemaakt als een bepaalds trafbaar feit wordt geconstateerd. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de voorzitter de openbare vergadering en gaat de Raad andermaal over in besloten zitting. Vastgesteld in de openbare vergadering van den '3 De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 30