2 ,/Wf vtf/, - VOORZ. Dit stuk is gesteld op onge zegeld papier en zal derhalve niet in behandeling mogen worden genomen. Bo vendien zijn B. en W. van meening dat op dit verzoek afwijzend moet worden be schikt. We zullen echter alleen het eerste voorstellen, n.l. om het stuk ter zijde te leggen, als zijnde dit niet gesteld op ge zegeld papier. machtiging worcF? ^et^nd^^föt 't doen van voorloopige uitgaven en het innen van inkomsten op de begrooting 1936. c Besluit alsvoor d.d. 30 December 1935 G No. 435, waarbij Ged Staten hun beslissing inzake de begrooting 1936 verdagen. d Besluit van Ged. Staten dd. 15 Januari 1936 G No. 158, houdende goed keuring van het raadsbesluit van 17 Dec. tot verhuur van een perceeltje grond te De Heen aan Adr. de Koning. e Besluit dd. 7 'Januari 1936 G. No. 219 van Ged. Staten houdende goe'd- keuring van het raadsbesluit van 17 Dec. 1935 tot verkoop van een perceel grond aan M. van den Aarssen. f. Besluit van Ged. Staten d.d. 15 Ja nuari 1936 G No. 239 houdende goed keuring van het raadsbesluit tot wijziging van de gemeente-begrooting 1935 Al |deze stukken worden z. h. s. voor kennisgeving aangenomen. -pz-b. Verzoek d.d. 19 December 1935 van f het bestuur der Nederlandsche R.K. La- 'l gere en Mulo school te Haute-'Croix (B.) om vergoeding voor leermiddelen ten be- **.4 7;^ hoeve van leerlingen uit deze gemeente (Stukken 1.) Z. h. s. wordt hiertoe besloten. c. VERZOEK d.d. 27 December 1935 van A. Proost en andere bewoners van den Bergscnen Weg, om verkeersverbete ring bij de Gasfabriek. (Stukken no. 2) Z. h. s. wordt besloten dit stuk om ad vies in handen der Commissie voor Open bare Werken te stellen. d. VERZOEKEN van Besturen van Bij zondere Scholen om toekenning der ver goeding ingevolge art. 101 der Lager On derwijswet 1920. Deze stukken worden aangehouden tot het mogelijk is daarop een beslissing te nemen. - V e. schrijven di.d. 30 December 1935 x G No. 437b van Ged. Staten, waarbij het

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 3