1 3. MRT. \m 2 8 omdat die belast zijn met de toepassing van de steunregeling. Nu heeft het me wel eenigszins verwonderd dat B. en W. nog steeds niet tot de uitbetaling van dien huurtoeslag zijn overgegaan. Ik zou daar om de vraag willen stellen,, Wat is de re den dat aan dit besluit nog steeds geen uitvoering is gegeven", terwijl de Minister een dergelijke regeling toch heeft goedge keurd, en ten tweede Zijn B. en W. be reid spoedig tot de uitbetaling van den huurtoeslag over te gaan." Zooals de toe stand op het oogenblik is, wordt er voor vele menschen gemeten met twee maten en wel ten nadec'e van de werklooze arbei ders. Ik bedoel ditWanneer een arbei der een nuis heeft wat niet geheel ver- hypotheekt is, of een stukje grond waar hij voor zijn gezin wat op kan telen, dan wordt daaarvoor een aftrek op de steun uitkeering toegepast. Hierop zou niet zoo veel tegen zijn als aan den anderen kant B. en W. ook de huurtoeslag die door (den Raad is aangenomen uitbetaalden. Maar dat laatste blijft juist acnterwege, en dat is niet billijk tegenover de werkloozen. VOORZ. Het was mij niet bekend, dat die huurtoeslag nog steeds niet werd uit betaald, maar ik zal maatregelen doen ne men dat hiermee zoo spoedig mogelijk zal worden begonnen, dhr. van den BERGH. dringt aan op le. zoo spoedig mogelijke verbetering van den afvoer van water voor de huizen der R.K. Bouwvereeniging te Kruisland, waar de toestand ieder jaar steeds meer onhoudbaar wordt. 2e. Verbetering van net Zandbaantje voorbij het Hoekje te Kruisland. Dit is bij nat weer een modderpoel en zou vol gens Spr. met betrekkelijke geringe kos ten door werklooze arbeiders kunnen wor den verbeterd. 3e. verbetering van net trottoir langs den Roosendaalscnen weg, dat op meer dere plaatsen sterk verzakt. 4e. Aanleg van trottoirs in den Molen weg. Spr. hoopt dat deze binnen niet al te langen tijd zullen tot stand komen. dhr. SWAGEMAKERS zegt dat de ver betering van den waterafvoer voor de wo ningen der Bouwvereeniging steeds is af gestuit op tegenwerking door de provincie De Gemeente-Architect heeft reeds pogin gen aangewend om deze situatie te ver- 18

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 29